Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού στη ΔΕΥΑΒ.

analisisΟι καθημερινοί έλεγχοι ποιότητας του πόσιμου νερού που πραγματοποιούνται στo εργαστήριo της ΔΕΥΑΒ έχουν ως σκοπό να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του νερού που διαθέτει η ΔΕΥΑΒ στους κατοίκους όλου του Δήμου Βέροιας.

Για το λόγο αυτό, παρακολουθείται στενά με βάση το ετήσιο πρόγραμμα αναλύσεως η ποιότητα του πόσιμου νερού πηγών, γεωτρήσεων και του δικτύου ύδρευσης όλων των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Βέροιας,  ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό το όποιο πρόβλημα προκύψει και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα.

Για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού η ΔΕΥΑΒ διαθέτει εργαστήριο στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΒ στην Δ.Κ. Μακροχωρίου. Στο εργαστήριό μας γίνονται κυρίως μικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγματα πόσιμου νερού, ενώ ανάλογες αναλύσεις τόσο φυσικοχημικές όσο και μικροβιολογικές  πραγματοποιούνται και σε διαπιστευμένο εργαστήριο με το ποίο συνεργάζεται η επιχείρηση.  

Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, που είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒ (www.deyav.gr) πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού του Δήμου μας ανταποκρίνεται πλήρως στις νομοθετικές απαιτήσεις του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.

Το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αποτελείτε από :

  • Εγκύκλιος Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/27-02-2018 «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
  • Η ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/6.9.2017, (ΦΕΚ 3282/Β/2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015
  • Την Π/112/1057/1.2.2016 (ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016), με την οποία προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία στην Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, περί «Θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»,
  • Την Υ2/οικ. 2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83 /ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β/14.8.01)

Σημειώνεται ότι στα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας νερού της ΔΕΥΑΒ πραγματοποιούνται περισσότερες από  1.500 αναλύσεις δειγμάτων ετησίως, πολύ περισσότερες από τις προβλεπόμενες και απαιτούμενες από το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο. Στις παραπάνω αναλύσεις θα πρέπει να προστεθούν και οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο διαπιστευμένο εργαστήριο με το ποίο συνεργάζεται η επιχείρηση.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ BSc (Hons) U.W.
1. Για σχετικό video πατήστε εδώ.