Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ιαν 13

Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών ΔΕΥΑ για το 2022

Σας γνωστοποιούμε σήμερα Τετάρτη 12/01/2022 ότι την Δευτέρα 17/1/2022 και ώρα 11:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, επί της οδού Κεντρικής 203 και στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ

1

Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για προμήθειες, υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, έργα και μελέτες για το έτος 2022 (Άρθρο 221 παρ.1 περ α-στ του Ν.4412/2016, άρθρο 72 του Ν.3852/2010, άρθρα 233 & 240 του Ν.3463/06, άρθρο 6 της Απόφασης 43254/31.07.2007 ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 1492/Β/17.08.2007) και άρθρο 5 του Ν.1069/80

3 μέλη- υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Β. & αναπληρωματικά μέλη

2

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2022   (Άρθρο 221 παρ.1η και 11α 11β και 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 72 του Ν.3852/2010 άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06 άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') άρθρο 5 Ν.1069/80)

3 μέλη- υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Β. & αναπληρωματικά μέλη

3

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2021 (Άρθρο 221 παρ.1ζ και 11β του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010 άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06 άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') άρθρο 5 Ν.1069/80.

3 μέλη- υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Β. & αναπληρωματικά μέλη

4

Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2022 (Άρθρο 221 παρ.1ζ και 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010 άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06 άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') άρθρο 5 Ν.1069/80.

3 μέλη- υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Β. & αναπληρωματικά μέλη

5

Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων σύμφωνα με το Ν.Δ. 2396/1953 και τις 3373/390/20-03-1975 και 4993/745/24-04-1975 Αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως για το έτος 2022

3 μέλη, υπάλληλοι (1 Μηχανολόγος Μηχανικός, 1 Οδηγός και 1 Ηλεκτρολόγος) & αναπληρωματικά μέλη

6

Επιτροπή διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/16, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

3 μέλη- υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Β. & αναπληρωματικά μέλη

7

Επιτροπή Εκτίμησης μίσθωσης – εκμίσθωσης - αγοράς και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων της ΔΕΥΑΒ (σύμφωνα με τα άρθρα 186,191,192,199 του Ν.3463/2006 & του Π.Δ. 270/81) για το έτος 2022

1 μέλος υπάλληλος της Τ.Δ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και 2 αιρετοί μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.(Πρόεδρος Δ.Σ. & Μέλος Δ.Σ.) & αναπληρωματικά μέλη

8

Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων - έργων συντήρησης κάτω από 5.869,40 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87), για το έτος 2022

1 μέλος υπάλληλος της Τ.Δ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και 2 αιρετοί μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.(Πρόεδρος Δ.Σ. & Μέλος Δ.Σ.) & αναπληρωματικά μέλη

9

Επιτροπή καταγραφής, χαρακτηρισμού και διαχείρισης άχρηστου μη αναλώσιμου υλικού για το έτος 2022

3 μέλη- υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Β. & αναπληρωματικά μέλη

 

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις παραπάνω Επιτροπές και καλούνται να παραβρεθούν την παραπάνω ημέρα και ώρα για την διενέργεια της σχετικής κλήρωσης είναι οι παρακάτω:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Αλεξιάδης

Μιχαήλ

14

Μπαλιούτσης

Χρήστος

2

Ασλανίδης

Αναστάσιος

15

Μπίσμπας

Γεώργιος

3

Ασλάνογλου

Βασίλειος

16

Παναγιωτίδης

Αντώνιος

4

Γιαννόπουλος

Πολυχρόνης

17

Παντερμαράκης

Ιωάνννης

5

Δάσκαλος

Δημήτριος

18

Παντούσα

Δάφνη

6

Δομανόπουλος

Κωνσταντίνος

19

Παυλόπουλος

Κωνσταντίνος

7

Θυμιόπουλος

Πραξιτέλης

20

Σιαρένος

Αντώνιος

8

Ιγνατιάδης

Αναστάσιος

21

Σιαφαρίκας

Δημήτριος

9

Ιωαννίδης

Μιχαήλ

22

Σιδηρόπουλος

Χρήστος

10

Κυριακίδης

Ηρακλής

23

Σκούρα

Αλεξάνδρα

11

Λυκοστράτης

Θεόδωρος

24

Τσακτάνης

Ηλίας

12

Μαζαράκης

Ιωάνννης

25

Τσαλουχίδης

Ιωάνννης

13

Μίχος

Γεώργιος

26

Τσιφλίδης

Χαράλαμπος

Βέροια 12/01/2022

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            

                                                                                                           

 ΘΩΜΑΣ Ι. ΑΧΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ