ΕΣΠΑ (7)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β.  διακηρύσσει: Ηλεκτρονικό Διεθνή, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό με α/α Συστήματος 191435 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την Πράξη με τίτλο: «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) δημοτικής ενότητας Δοβρά Δήμου Βέροιας» και συνολικό προϋπολογισμό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» (Συστ. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ:   196041). Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€1.960.000,00) χωρίς το Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΕΣ ΠΟΣΑ Δαπάνη εργασιών 1.510.000,00€ Γ.Ε.+Ο.Ε.…
Τμήμα I : Αναθέτων φορέαςΙ.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:Αναθέτων Φορέας :ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣΟδός : Κεντρικής 203 Ταχ.Κωδ. : 59132, ΒέροιαΤηλ. : 2331078800Telefax : 2331025172E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης Περιγραφή:Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος…
Η ΔΕΥΑ Βέροιας ανακοινώνει ότι, με την 4086/20.07.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (master plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας νερού Δήμου Βέροιας» με Κωδικό ΟΠΣ 5029337 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ‘Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Ο σωστός σχεδιασμός, η ετοιμότητα, ο αποτελεσματικός προγραμματισμός και η ταχύτητα των ενεργειών επέτρεψαν…
Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το καταναλωτικό κοινό υπογράφηκε σήμερα Παρασκευή 20/7/2018 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Βέροιας η σύμβαση για την ανάθεση του έργου «Eπέκταση-Ολοκλήρωση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών πόλης Βέροιας και δημοτικών ενοτήτων» μεταξύ της ΔΕΥΑΒ και της αναδόχου Εταιρείας…
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ για την «Eπέκταση Ολοκλήρωση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών πόλης Βέροιας και δημοτικών ενοτήτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών του ΕΥΡΩ (467.182,40 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ…
Η ΔΕΥΑ Βέροιας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου του Θέματος, όπως έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης.. Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση δεν αποτελεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας  και ότι η ΔΕΥΑ Βέροιας διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να λάβει ή όχι υπόψη της ή  να τροποποιήσει τις παρατηρήσεις…