Φεβ 02

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Eπέκταση Ολοκλήρωση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών πόλης Βέροιας και δημοτικών ενοτήτων»

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ για την «Eπέκταση Ολοκλήρωση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών πόλης Βέροιας και δημοτικών ενοτήτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών του ΕΥΡΩ (467.182,40 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/3/2018 και ώρα 15:00 .

Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως ανω συστήματος, στις 8/3/2018,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 53225

              Ο Πρόεδρος  Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.

                ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 1. Διακήρυξη - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πατήστε  εδώ.
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) πατήστε εδώ.
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI -Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών πατήστε εδώ.
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- Σχέδιο Σύμβασης πατήστε εδώ.
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ.
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων πατήστε εδώ.
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Τεχνική Περιγραφή πατήστε  εδώ.
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε  εδώ.
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Προϋπολογισμός πατήστε εδώ.
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε  εδώ.
 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Πίνακας Τεχνικής Συμμόρφωσης πατήστε εδώ.
 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ – Πίνακες Απαιτούμενου Εξοπλισμού πατήστε εδώ.
 13. Οδηγίες ΕΕΕΣ πατήστε εδώ.