Οκτ 30

Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Βέροιας

POSIMO 1Τμήμα I : Αναθέτων φορέας
Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Αναθέτων Φορέας :ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Οδός : Κεντρικής 203
Ταχ.Κωδ. : 59132, Βέροια
Τηλ. : 2331078800
Telefax : 2331025172
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης Περιγραφή:
Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Βέροια (NUTS: EL521).

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας βάσει των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ – 1η Αναθεώρηση) των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (EL09 και EL10), καθώς και την εκπόνηση της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού έτσι ώστε να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα ύδρευσης του πόσιμου νερού.
[CPV: 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων]

II.1.      Προεκτιμώμενη αμοιβή:

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 221.134,65€ (πλέον ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 • Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
 1. 924,00 € για μελέτη κατηγορίας 13
 2. 481,00 € για μελέτη κατηγορίας 27
 3. 654,00 € για μελέτη κατηγορίας 16
 4. 481,00 € για μελέτη κατηγορίας 09
 5. 308,00 € για μελέτη κατηγορίας 03
 6. 654,00 € για μελέτη κατηγορίας 20

και 7.125,30 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης δημοπρατούμενου 1ου Υποέργου / Τμήματος: 54.627,30 € (πλέον ΦΠΑ).

 • Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
 1. 426,00€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13
 2. 810,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 27
 3. 553,00 € για εργασίες εργαστηριακών αναλύσεων πόσιμου ύδατος

και 21.718,35€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης δημοπρατούμενου 2ου Υποέργου / Τμήματος: 166.507,35 € (πλέον ΦΠΑ)

 

II.2.      Διάρκεια της σύμβασης:

 • Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 210 ημερολογιακές ημέρες (7 μήνες) από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 110 ημερολογιακές ημέρες.

 • Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες. 

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1.         Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής (υπόδειγμα Ι), ποσού που διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό των υποέργων / τμημάτων που ο εκάστοτε υποψήφιος θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, και έχει ως εξής:

 • Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού χιλίων ενενήντα δύο ευρώ (1.092,00 €).

 • Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ (3.352,00 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.Τα αναφερόμενα, σχετικά με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, αφορούν την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του κάθε υποέργου / τμήματος ξεχωριστά και τον κάθε ξεχωριστό Ανάδοχο που πιθανόν να προκύψει για τα επί μέρους Υποέργα / Τμήματα της Πράξης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Για τη χορήγηση μεγαλύτερου ύψους προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.  Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από  μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της Διακήρυξης.

III.2.         Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5029337 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και με ίδιους πόρους. Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

III.3.         Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών

 • Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

υδραυλικών μελετών (κατ. 13), περιβαλλοντικών μελετών (κατ. 27), μελετών τοπογραφίας (κατ. 16), Η/Μ μελετών (κατ. 09), οικονομικών μελετών (κατ. 03), γεωλογικών-υδρογεωλογικών μελετών (κατ. 20)

 • Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

υδραυλικών μελετών (κατ. 13), περιβαλλοντικών μελετών (κατ. 27)

και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Κάθε διαγωνιζόμενος, για κάθε Τμήμα / Υποέργο, οφείλει να διαθέτει (α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και (γ) πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

 

Τμήμα IV : Διαδικασία

IV.1.         Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης:

Είδος διαδικασίας: Ανοικτός διαγωνισμός.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει Προσφορά για 1 ή και για τα 2 υποέργα / τμήματα της Πράξης.

IV.2.         Προθεσμίες:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών ορίζεται η 28/01/2020, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 ΝΕΑ ημερομηνία ορίζεται η Πέμπτη 27/2/2020 ώρα 10:00

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyav.gr της αναθέτουσας αρχής.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί δημόσια έργα” της πύλης  www.promitheus.gov.gr, με αρ.συστήματος 87140 & 87160 καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyav.gr της αναθέτουσας αρχής.

 Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Βέροιας

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

1. Για την διακήρυξη πατήστε εδώ.

2. Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς Master Plan πατήστε εδώ και για το ΣΑΝ πατήστε  εδώ

3. Για το σχέδιο σύμβασης master plan πατήστε εδώ

4. Για το σχέδιο σύμβασης ΣΑΝ πατήστε εδώ

5. Για το ΤΕΥΔ master plan πατήστε εδώ

6. Για το ΤΕΥΔ ΣΑΝ πατήστε εδώ

7. Για τα Τεύχη master plan πατήστε εδώ

8. Για τα Τεύχη ΣΑΝ πατήστε εδώ

9. Για τον ορισμό της νέας ημερομηνίας αποσφράγισης πατήστε εδώ.