Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (49)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  «Προμήθεια Α) Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου (CPV-30192700-8) Β) Φωτοτυπικού χαρτιού (CPV- 30197643-5) Γ) Εντύπων (CPV - 22820000-4) της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2019»  για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, προϋπολογισμού Είκοσι έξη χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ #…
Η Δ.Ε.Υ.Α Βέροιας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Δ.Δ)» με προϋπολογισμό 200.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:                   α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ ·         δαπάνη εργασιών    :        146.099,50 ΕΥΡΩ ·         ΓΕ και ΟΕ (18%)   …
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων και ειδικών τεμαχίων ύδρευσης, δικλείδων, χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων, βαννών, εξαρτημάτων δικτύων και αντλιοστασίων, υδρομέτρων και μικρουλικών ύδρευσης», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.05.03.07 και Κ.Α. 54.00.29.24 (ΦΠΑ 24%).  του προϋπολογισμού της…
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 kW με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering) στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Λογισμικού Αναβάθμισης του Συστήματος Τηλεμετρίας στην…
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση, σύμφωνα με την 161/2019 απόφαση του ΔΣ της και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, των υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της με απευθείας ανάθεση με παραχώρηση κατ' αποκλειστικότητα του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν. 2716/1999. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με την 43/2019 εγκεκριμένη μελέτη ανέρχεται…
Η ΔΕΥΑ Βέροιας πρόκειται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με την 160/2019 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης. Η σύμβαση αφορά την ιατρική παρακολούθηση 73 υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου, μαθητές ΤΕΙ, ΑΕΙ και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ στο…
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203), προκηρύσσει Συνοπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια : «Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 30.000,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. 24%. Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με…