Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (53)

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς μίσθωση μηχανημάτων που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης «Μίσθωση…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καυσίμων 2020» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 74.312,90) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των…
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % επί του  κόστους εργασιών και ανταλλακτικών) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), με αντικείμενο…
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 30/2020 μελέτη με θέμα την παροχή υπηρεσίας για την  «Ασφάλιση οχημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑΒ» παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προσφορές σας έως και την 18/05/2020. Προσφορές που θα προσκομιστούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές.   Ο Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.  ΘΩΜΑΣ Ι. ΑΧΤΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Διευκρυνήσεις: 1, Η…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  «Προμήθεια Α) Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου (CPV-30192700-8) Β) Φωτοτυπικού χαρτιού (CPV- 30197643-5) Γ) Εντύπων (CPV - 22820000-4) της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2019»  για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, προϋπολογισμού Είκοσι έξη χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ #…
Η Δ.Ε.Υ.Α Βέροιας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Δ.Δ)» με προϋπολογισμό 200.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:                   α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ ·         δαπάνη εργασιών    :        146.099,50 ΕΥΡΩ ·         ΓΕ και ΟΕ (18%)   …
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων και ειδικών τεμαχίων ύδρευσης, δικλείδων, χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων, βαννών, εξαρτημάτων δικτύων και αντλιοστασίων, υδρομέτρων και μικρουλικών ύδρευσης», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.05.03.07 και Κ.Α. 54.00.29.24 (ΦΠΑ 24%).  του προϋπολογισμού της…
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 kW με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering) στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης…