Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (16)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για τα οικονομικά έτη 2020,2021,2022 και 2023, με προϋπολογισμό 6.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Βέροιας» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και (€ 175.937,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση,…
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο για την κάθε ομάδα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής , η οποία εκτιμάται βάσει, για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στις…
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ διακηρύσσει ότι:εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς μίσθωση μηχανημάτων που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης «Μίσθωση μηχανημάτων,…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ««Προμήθεια Υλικών ύδρευσης αποχέτευσης» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 430.000,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα χωρίς ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η…
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ  διακηρύσσει ότι: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 182992, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου» και συνολικό προϋπολογισμό Εξήντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (63.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καυσίμων 2022» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (€ 99.127,41) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Τμημάτων Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων της ΔΕΥΑΒ και αποθήκευσης υλικών. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Βέροιας και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 200 μέτρων από τα γραφεία της ΔΕΥΑΒ, Κεντρικής 203. να…