Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (38)

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 41/2019 μελέτη με θέμα την παροχή υπηρεσίας για την  «Ασφάλιση οχημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑΒ» παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προσφορές σας έως και την  20/05/2019. Προσφορές που θα προσκομιστούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για την μελέτη πατήστε  εδώ Για το έντυπο οικ. προσφοράς πατήστε  εδώ Για την…
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ  διακηρύσσει ότι: εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργων, συντηρήσεων και επεκτάσεων δικτύων» προϋπολογισμού 200.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας…
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης) για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της ΔΕΥΑΒ» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου, Μεταδιθειώδους Νατρίου και Πολυηλεκτρολύτου» για τις ανάγκες…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες: α) του Συστήματος Τηλεελέγχου…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της "Προμήθειας Αναλωσίμων Η/Υ" Εκτυπωτικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της…
Η ΔΕΥΑ Βέροιας προκηρύσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την αντικατάσταση των υφιστάμενων κεντρικών αγωγών από αμιαντοσωλήνες του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας, με αγωγούς από HDPE. Οι αγωγοί που θα αντικατασταθούν βρίσκονται επί των οδών Ανοίξεως, Ανθέων, Ανεμώνης, Γράμμου, Καπ. Ευκλείδη, Φ. Εταιρείας, Εμ. Ζάχου, Ήρας, Καρατάσου, Κονίτσης, Κρήτης, Μακεδονομάχων, Μαλακούση, Π.…
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/16, των υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της σε εταιρία καθαρισμού, σύμφωνα με την συνημμένη περιγραφή των εργασιών σε κάθε χώρο ξεχωριστά και των προδιαγραφών του έργου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με την 28/2018 εγκεκριμένη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των € 14.000,00…