Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (32)

Η ΔΕΥΑ Βέροιας προκηρύσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την αντικατάσταση των υφιστάμενων κεντρικών αγωγών από αμιαντοσωλήνες του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας, με αγωγούς από HDPE. Οι αγωγοί που θα αντικατασταθούν βρίσκονται επί των οδών Ανοίξεως, Ανθέων, Ανεμώνης, Γράμμου, Καπ. Ευκλείδη, Φ. Εταιρείας, Εμ. Ζάχου, Ήρας, Καρατάσου, Κονίτσης, Κρήτης, Μακεδονομάχων, Μαλακούση, Π.…
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/16, των υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της σε εταιρία καθαρισμού, σύμφωνα με την συνημμένη περιγραφή των εργασιών σε κάθε χώρο ξεχωριστά και των προδιαγραφών του έργου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με την 28/2018 εγκεκριμένη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των € 14.000,00…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  « ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Η ΔΕΥΑ Βέροιας πρόκειται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με την 112/2018 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης. Η σύμβαση αφορά την ιατρική παρακολούθηση 79 υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 31/2018 μελέτη με θέμα την παροχή υπηρεσίας για την  «Απολύμανση – Απεντόμωση – Μυοκτονία  α) εξωτερικών και εσωτερικών χώρων κτιρίων Βιολογικών καθαρισμών Βέροιας και Ριζωμάτων, β) εξωτερικών χώρων κτιρίων αντλιοστασίων και δεξαμενών της ΔΕΥΑ Βέροιας» παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προσφορές σας έως και την  22/05/2018. Προσφορές που…
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 20/2018 μελέτη με θέμα την παροχή υπηρεσίας για την  «Ασφάλιση οχημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑΒ» παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προσφορές σας έως και την  22/05/2018. Προσφορές που θα προσκομιστούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές 1. Για την 20/2018 Μελέτη πατήστε εδώ.   2. Για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς…
Η Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, μετά την 139/2018 απόφαση του Δ.Σ. της  επαναπροκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ(Δ.Δ)», με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.             Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 166.655,34ΕΥΡΩ. δαπάνη εργασιών   …
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Επισκευή του συστήματος πίεσης του αποφρακτικού μηχανήματος της ΔΕΥΑ Βέροιας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 και της παρούσης, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια ραδιομόντεμ για την αναβάθμιση λειτουργίας του Συστήματος Τηλεμετρίας των…