Μάι 25

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Καθαριότητα κτιρίων της ΔΕΥΑ Βέροιας

IatrosErgasiasΗ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/16, των υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της σε εταιρία καθαρισμού, σύμφωνα με την συνημμένη περιγραφή των εργασιών σε κάθε χώρο ξεχωριστά και των προδιαγραφών του έργου.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με την 28/2018 εγκεκριμένη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των € 14.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γνώση των χώρων αυτοπροσώπως.

Οι οικονομικές προσφορές, η σχετική υπεύθυνη δήλωση για τον υπολογισμό του κόστους προσφοράς καθώς και Πιστοποιητικά Φορολογικής Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Αντίγραφο Ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος, θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο αναγράφοντας στο εξώφυλλο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την καθαριότητα κτιρίων έως και την Τρίτη 05-06-2018 και έως τις 14.00 µ.µ, στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΒ. 

Η 28/2018 Μελέτη και η υπεύθυνη δήλωση για τον υπολογισμό του κόστους προσφοράς  είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒ www.deyav.gr  H µη τήρηση των όρων της παραπάνω μελέτης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συµµετέχοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τμήμα Προμήθειών στο τηλ. 2331078814.

Ο Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΒ

ΘΩΜΑΣ Ι. ΑΧΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1. Για τη Μελέτη πατήστε εδώ.

2. Γαι την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ.