Μαρ 12

Προμήθεια ηλεκτρολογικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού

12iΟ Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες: α) του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού (Τ-Τ) και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης που βρίσκονται στο χώρο ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και β) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Βέροιας που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδια» της Δημοτικής Ενότητας Μακροχωρίου»  (CPV: 31710000-6) σύμφωνα με την αριθμ53/2019 (ΑΔΑ:6Ζ9ΨΟΛΠ9-ΒΔΓ) απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης και όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 26/2019 μελέτη της Τεχνικής Δ/νσης, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (€ 47.120,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας , Οδός: Κεντρικής 203 – 2ος Όροφος

Ταχ.Κωδ.: 59132 , Τηλ.: 2331078814, Telefax: 2331025172 ,  E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: www.deyav.gr

            Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.deyav.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης & πληροφορίες για το διαγωνισμό από το Τμήμα Προμηθειών (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κεντρικής 203 Βέροια – 2ος Όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Βέροιας επί της οδού Κεντρικής 203, στις 27/03/2019 Ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 27/03/2019 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία της επιχείρησης έως τις 10:30 της 27/03/2019

Προσφορές  που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα πρέπει να περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr ,θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Βέροιας (Κεντρικής 203), και του Δήμου Βέροιας επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑ Βέροιας www.deyav.gr καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www. eprocurement.gov.gr).

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. : www.deyav.gr

0. Παροχή διευκρινίσεων εδώ       ΝΕΟ

1, Για τη μελέτη πατήστε  εδώ

2. Για τη διακήρυξη πατήστε  εδώ

3. Γι ατην περίληψη της διακήτυξης πατήστε  εδώ

4. Για το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς πατήστε  εδώ

5. Γαι το ΤΕΥΔ πατήστε  εδώ.

6. Για τις τεχνικές προδιαγραφές:

6.1 εδώ

6.2 εδώ

6.3 εδώ

6.4 εδώ

6.5 εδώ

6.6 εδώ

6.7 εδώ

6.8 εδώ

6.9 εδώ

6.10 εδώ

6.11 εδώ

6.12 εδώ

6.13 εδώ.

6.14 εδώ

6.15 εδώ

6.16 εδώ

6.17 εδώ

6.18 εδώ

6.19 εδώ

6.20 εδώ

6.21 εδώ

6.22 εδώ

6.23 εδώ

6.24 εδώ

6.25 εδώ

6.26 εδώ

6.27 εδώ

6.28 εδώ

6.29 εδώ

6.30 εδώ