Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Μαρ 13

Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου, Μεταδιθειώδους Νατρίου και Πολυηλεκτρολύτη 2019

NaOClΟ Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου, Μεταδιθειώδους Νατρίου και Πολυηλεκτρολύτου» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Βέροιας (CPV: 24312220-2 ,  24962000-5  ,   24958300-7) σύμφωνα με την αριθμ. 44/2019 (ΑΔΑ ΩΣΧΟΟΛΠ9-332 και ΑΔΑΜ 19REQ004588537) Απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης και όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 6/2019 μελέτη της Τεχνικής Δ/νσης, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ενιακοσίων είκοσι ευρώ (€ 40.920,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας , Οδός: Κεντρικής 203 – 2ος Όροφος

Ταχ.Κωδ.: 59132 , Τηλ.: 2331078814, Telefax: 2331025172 ,  E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: www.deyav.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.deyav.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης & πληροφορίες για το διαγωνισμό από το Τμήμα Προμηθειών (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κεντρικής 203 Βέροια – 2ος Όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Βέροιας επί της οδού Κεντρικής 203, στις 28/03/2019 Ημέρα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 28/03/2019 Ημέρα Πέμπτη. και ώρα 11:00

Προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία της επιχείρησης έως τις 10:30 της Πέμπτης 28/03/2019. 

Προσφορές  που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα πρέπει να περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr ,θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Βέροιας (Κεντρικής 203), και του Δήμου Βέροιας επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑ Βέροιας www.deyav.gr  καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www. eprocurement.gov.gr).

 

 Για τη μελέτη πατήστε  εδώ

2. Για τη διακήρυξη πατήστε  εδώ

3. Γι ατην περίληψη της διακήτυξης πατήστε  εδώ

4. Για το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς πατήστε  εδώ

5. Γαι το ΤΕΥΔ πατήστε  εδώ.

6. Συμπληρωματικές πληροφορίες για πολυηλεκτρολύτη  εδώΝΕΟ