Μαρ 14

Μίσθωση μηχανημάτων έργων, συντηρήσεων και επεκτάσεων δικτύων έτους 2019

mixanimata ergouΟ Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ  διακηρύσσει ότι: εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργων, συντηρήσεων και επεκτάσεων δικτύων» προϋπολογισμού 200.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

  • Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Ημερομηνία Ανάρτησης Διακήρυξης στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 15/3/2019
  • Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 01/04/2019 και ώρα 08:00 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 08/04/2019 και ώρα 23:00  
  • Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 12/04/2019 και ώρα 10:00  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή 4.000,00 €. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΒ.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, αναγνωρισμένοι ιδιοκτήτες χωματουργικών μηχανημάτων, οι οποίοι θα έχουν πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια οχήματος και τα νόμιμα δικαιολογητικά κυκλοφορίας καθώς και διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 1. Για τη μελέτη πατήστε  εδώ

2. Για τη διακήρυξη πατήστε  εδώ

3. Γι ατην περίληψη της διακήτυξης πατήστε  εδώ

4. Για το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς πατήστε  εδώ

5. Γαι το ΤΕΥΔ πατήστε  εδώ.