Μάι 07

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση αυτοκινήτων και κτιρίων ΔΕΥΑΒ

ASFALIESΈχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 41/2019 μελέτη με θέμα την παροχή υπηρεσίας για την  «Ασφάλιση οχημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑΒ» παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προσφορές σας έως και την  20/05/2019. Προσφορές που θα προσκομιστούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Για την μελέτη πατήστε  εδώ

Για το έντυπο οικ. προσφοράς πατήστε  εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε  εδώ 

                                      Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ΦΒ πατήστε εδώ

                                       Για την Σύμβαση με την ΔΕΗ πατήστε εδώ

                                      Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ