Ιουν 14

Προμήθεια οικοδομικών υλικών

oikodomika ylikaΗ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203), προκηρύσσει Συνοπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια : «Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 30.000,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. 24%. Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου (σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ) στις 2/7/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. ( λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας οδός Κεντρικής 203 με συμμετοχή αναγνωρισμένων εταιρειών του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα της Διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑB στον 2ο όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  • Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://et.diavgeia.gov.gr) καθώς στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.deyav.gr) , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.
  • Θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Ημαθίας.
  • Θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του Δήμου Βέροιας 
  • Θα δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα τα δε έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 23310 78814. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Β.

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

1. Για την Μελέτη πατήστε εδώ

2. Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

3. Για το Εντυπο Οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

4. Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ. 

5. Για το νέο Εντυπο Οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ  ΝΕΟ

6. Για τον νέο Προυπολογισμό Μελέτης  πατήστε εδώ    ΝΕΟ