Ιουν 19

Υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α.Β. 2019

kathariotitaΗ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση, σύμφωνα με την 161/2019 απόφαση του ΔΣ της και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, των υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της με απευθείας ανάθεση με παραχώρηση κατ' αποκλειστικότητα του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν. 2716/1999. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με την 43/2019 εγκεκριμένη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των € 13.200,00 χωρίς Φ.Π.Α. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γνώση των χώρων αυτοπροσώπως. Οι οικονομικές προσφορές, η σχετική υπεύθυνη δήλωση για τον υπολογισμό του κόστους προσφοράς καθώς και Πιστοποιητικά Φορολογικής Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Αντίγραφο Ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος, θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο αναγράφοντας στο εξώφυλλο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την καθαριότητα κτιρίων έως και την Δευτέρα 24-06-2019 και έως τις 10.00 π.µ, στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΒ (Κεντρικής 203 Βέροια).  H µη τήρηση των όρων της παραπάνω μελέτης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συµµετέχοντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ. 2331078814.

Ο Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΒ

ΘΩΜΑΣ Ι. ΑΧΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

1. Για την 43/19 μελέτη πατήστε εδώ

2. Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.