Ιουν 24

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού Αναβάθμισης του Συστήματος Τηλεμετρίας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βέροιας

images (1)Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Λογισμικού Αναβάθμισης του Συστήματος Τηλεμετρίας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βέροιας» (CPV: 32441200) σύμφωνα με την με αριθ. 153/11-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΕΘΟΛΠ9-16Ψ και ΑΔΑΜ 19REQ005149375) απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και όπως περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθ. 48/2019 μελέτη της Τεχνικής Δ/νσης, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (€ 59.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας , Οδός: Κεντρικής 203, Ταχ. Κωδ.: 59131, Τηλ.: 2331078814, Φαξ: 2331025172, E-mail: info@deyav.gr, Ιστοσελίδα: www.deyav.gr  Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: www.deyav.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης & πληροφορίες για το διαγωνισμό από το Τμήμα Προμηθειών (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κεντρικής 203 Βέροια – 2ος Όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. επί της οδού Κεντρικής 203, στις 9/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 9/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 Προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία της επιχείρησης έως τις 10:30 της 9/7/2019 Προσφορές που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα πρέπει να περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Τμήμα Προμηθειών (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, τηλ: 2331078814) ή από το τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων & αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Χρήστος Σιδηρόπουλος  τηλ: 2331078834) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr ,έχει αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (Κεντρικής 203) και του Δήμου Βέροιας (Μητροπόλεως 40). Επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης χει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. www.deyav.gr καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) με ΑΔΑΜ 19PROC005152101.  Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.: www.deyav.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Β.

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

1. Για την μελέτη πατήστε εδώ.

2. Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

3. Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

4. Γαι το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.