Ιουλ 15

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 kW με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering)

photovoltaikΟ Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 kW με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering) στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας» προϋπολογισμού 600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία Ανάρτησης Διακήρυξης στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: Τρίτη 16/7/2019

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 19/8/2019 και ώρα 08:00 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: Τρίτη 27/8/2019 και ώρα 23:00

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Δευτέρα 2/9/2019 και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή 12.000,00 €. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΒ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

1. Για τη Μελέτη πατήστε εδώ.

2. Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ

3.  Για την αναλυτική περιγραφή πατήστε εδώ

4. Για ΓΣΥ, ΕΣΥ πατήστε εδώ

5. Για το ΕΕΕΣ espd-request πατήστε εδώ

6. Για το έντυπο οικονομικής προδφοράς  πατήστε εδώ

7.  Για το σχέδιο σύμβασης πατήστε εδώ

8  Για την ΑΕΠΟ πατήστε εδώ

9.  Για τις κορυφές πολυγώνου εγκατάστασης πατήστε εδώ

10.  Για το γήπεδο προς εγκατάσταση  πατήστε εδώ

11.  Για τον πίνακα υπολογισμού απωλειών πατήστε εδώ

12.  Για την Προκήρυξη πατήστε εδώ

13.  Για τις κορυφές πολυγώνου εγκατάστασης σχεδιο πατήστε εδώ

14.  Για το γήπεδο προς εγκατάσταση σχεδιο πατήστε εδώ

15. Για το γήπεδο προς εγκατάσταση σχεδιο πατήστε εδώ

16 . Απόφαση ορισμού νέας ημερομηνίας υποβολής προσφορών εδώ  ΝΕΟ