Ιουλ 17

Προμήθεια σωλήνων και ειδικών τεμαχίων ύδρευσης, δικλείδων, χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων, βαννών, εξαρτημάτων δικτύων και αντλιοστασίων, υδρομέτρων και μικρουλικών ύδρευσης

IDRAVLIKAΗ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων και ειδικών τεμαχίων ύδρευσης, δικλείδων, χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων, βαννών, εξαρτημάτων δικτύων και αντλιοστασίων, υδρομέτρων και μικρουλικών ύδρευσης», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.05.03.07 και Κ.Α. 54.00.29.24 (ΦΠΑ 24%).  του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Β. του έτους 2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα χωρίς ΦΠΑ. , εφόσον τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.  Με την συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας επιθυμεί την προμήθεια υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και συγκεκριμένα των τμημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και του τμήματος καταναλωτών για χρήση έτους 2019. Αναλυτικότερα τα υλικά είναι απαραίτητα για την κατασκευή νέων δικτύων διανομής ύδρευσης, για την υδροδότηση νέων καταναλωτών, την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης, τις αντικαταστάσεις και επισκευές των παροχών των οικιών, την αποκατάσταση των διαρροών των αγωγών διανομής, καταθλιπτικών, μεταφοράς, του δικτύου ύδρευσης, τις επεκτάσεις αγωγών διανομής λυμάτων, τις κατασκευές φρεατίων σύνδεσης, τις κατασκευές σχαρών όμβριων υδάτων.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος και θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΕΝΑΡΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr  

Πέμπτη

18/07/2019

Τετάρτη

21/08/2019

Ώρα 08:00

Παρασκευή

30/08/2019

Ώρα 23:00

          Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εμπόριο υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά.

          Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού Έξη χιλιάδων ευρώ   (6.000,00 €).

 Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 23310-78814 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒ  www.deyav.gr.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1. Για τη Μελέτη 18/2019 πατήστε εδώ

2. Για τη διακήρυξη 2841/2019 πατήστε εδώ

3. Για το ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ pdf πατήστε εδώ

4. Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

5. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ