Δεκ 11

Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  «Προμήθεια Α) Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου (CPV-30192700-8) Β) Φωτοτυπικού χαρτιού (CPV- 30197643-5) Γ) Εντύπων (CPV - 22820000-4) της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2019»  για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, προϋπολογισμού Είκοσι έξη χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ # € 26.784,00 # με ΦΠΑ, ήτοι αναλυτικά  στο ποσό των Είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων ευρώ # € 21.600,00 # άνευ ΦΠΑ και στο ποσό των Πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ # € 5.184,00 # για τον αναλογούντα ΦΠΑ. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών.  Οι προσφορές, θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την ημέρα του διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην οδό Κεντρικής 203 στη Βέροια, την 27/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών). Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (URL) : www.deyav.gr και στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://et.diavgeia.gov.gr )

Για την ΔΕΥΑ Βέροιας

Ο    Πρόεδρος Δ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

1. Για την Μελέτη πατήστε εδώ

2. Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

3. Για το έντυπο οικ. προσφοράς πατήστε εδώ.

4.Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ

5. Για την Αίτηση Υπ. Δήλ. πατήστε εδώ.