Απρ 28

Ασφάλιση οχημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑΒ 2020

ASFALIESΈχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 30/2020 μελέτη με θέμα την παροχή υπηρεσίας για την  «Ασφάλιση οχημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑΒ» παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προσφορές σας έως και την 18/05/2020.

Προσφορές που θα προσκομιστούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές.

 

Ο Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.

 ΘΩΜΑΣ Ι. ΑΧΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διευκρυνήσεις:

1, Η Νομική προστασία ισχύει και στα μηχανήματα (JCB και τρακτέρ) ενώ η θραύση κρυστάλλων ΔΕΝ ισχύει για το Τρακτέρ

2.  Αναφορικά με την Αστική Ευθύνη

  1. Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ………………………………………………………..              κεφάλαιο € 200.000,00

Σωματικές βλάβες ή και θάνατο ανά άτομο                         € 100.000,00

Υλικές ζημίες                                                                        € 200.000,00

Όριο ανά γεγονός (ομαδικό)                                                € 200.000,00

Ανώτατο όριο ευθύνης Γενικής αστικής ευθύνης                 € 200.000,00

 

3. Σημερινή Αξία ΦΒ            € 12.000,00

4. Απώλεια κερδών φωτοβολταϊκών  ασφαλισμένο κεφάλαιο € 5.800,00 (ετησίως) 

5. ΝΕΟ   Για καθαρά οικονομικούς λόγους (μικρότερο ασφάλιστρο) τα ασφαλιτήρια συμβόλαια μπορεί να είναι και απο διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες. 

6. ΝΕA   Ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών 25/05/2020

 

 

 

1. Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

2. Για την Μελέτη πατήστε εδώ     NEO

3. Για το Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ   NEO

4. Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

5. Για την Σύμβαση με την ΔΕΗ των ΦΒ πατήστε εδώ

6. Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ΦΒ πατήστε εδώ