Μάι 07

Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑΒ 2020

autoserrvice2Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203)

προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % επί του  κόστους εργασιών και ανταλλακτικών) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), με αντικείμενο την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της ΔΕΥΑΒ για το 2020» συνολικού προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Βέροια στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ, οδός Κεντρικής 203, στις 21/05/2020, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή παραγωγοί του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑB στον 2ο όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα

  • θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του ΚΗΔΜΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://et.diavgeia.gov.gr) καθώς στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.deyav.gr) , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.
  • Θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Ημαθίας.
  • Θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του Δήμου Βέροιας

Η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 23310 78814.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

 1. Για τη μελέτη πατήστε  εδώ

2. Για τη διακήρυξη πατήστε  εδώ

3. Για την περίληψη της διακήτυξης πατήστε  εδώ

4. Για το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς πατήστε  εδώ

5. Για το ΤΕΥΔ πατήστε  εδώ.

6. Για τις απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις πατήστε  εδώ