Ιουλ 15

Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στον οικ. Κωστοχωρίου του Δήμου Βέροιας

nero vrisis 1Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), με αντικείμενο την «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Κωστοχωρίου του Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού € 19.881,10 χωρίς ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Βέροια στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ, οδός Κεντρικής 203, στις 27/07/2020, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή παραγωγοί του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑB στον 2ο όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 23310 78814. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

1. Για την Διακήρυξη πατήστε εδώ.

2.  Για την Μελέτη πατήστε εδώ.

3.  Για το έντυπο Οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

4.  Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.