Απρ 21

«Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της ΔΕΥΑΒ για το 2021»

autoserrvice2Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % επί του κόστους εργασιών και ανταλλακτικών) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), με αντικείμενο την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της ΔΕΥΑΒ για το 2021» συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Βέροια στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ, οδός Κεντρικής 203, στις 06/052021, ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή παραγωγοί του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης, της διακήρυξης και όλων των απαιτούμενων εγγράφων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2331078814, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Η παρούσαθα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του ΚΗΔΜΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://et.diavgeia.gov.gr) καθώς στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.deyav.gr) , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.Θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Ημαθίας.Θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του Δήμου Βέροιας Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Αναφορικά με ερώτημα που μας τέθηκε σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της διακήρυξης για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της ΔΕΥΑΒ και για όλες τις ομάδες θα πρέπει το ποσοστό έκπτωσης να είναι ενιαίο για ανταλλακτικά και εργασίες και το οποίο θα διατυπωθεί στο ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΡΑΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

1. Για την διακήρυξη πατήστε  εδώ

2. Για την Μελέτη πατήστε εδώ

 

3. Γαι το ΝΕΟ έντυπο Οικονομική ςπροσφοράς πατήστε  εδώ

4. Γι ατο ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.