Νοε 16

Mίσθωση Aποθηκών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Τμημάτων Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων της ΔΕΥΑΒ και αποθήκευσης υλικών.

Το ακίνητο

 • θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Βέροιας και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 200 μέτρων από τα γραφεία της ΔΕΥΑΒ, Κεντρικής 203.
 • να παραδοθεί στην ΔΕΥΑΒ απόλυτα κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται. Η εσωτερική διαρρύθμιση θα γίνει με έξοδα του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑΒ.
 • να έχει συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 180 τ.μ., εκ των οποίων, χώρους γραφείων τουλάχιστον 40 m2, και 2 τουαλέτες με προθάλαμο.
 • να διαθέτει κατάλληλο χώρο φορτοεκφόρτωσης.
 • Ο εκμισθωτής υποχρεούται να προβεί με δικές του αποκλειστικά δαπάνες και φροντίδα, στην κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού δικτύου φωτισμού και τριφασικής παροχής, τηλεφωνικής γραμμής κλπ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑΒ.
 • Εάν στοιχεία της κατασκευής, όπως π.χ. φωτιστικά σώματα δεν κριθούν ικανοποιητικά για την κάλυψη των αναγκών της προβλεπόμενης χρήσης του ακινήτου, ο εκμισθωτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα συμπληρώσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑΒ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ - 1ος όροφος – Γραφείο Τεχνικού Διευθυντή – Κεντρικής 203 – ΒΕΡΟΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα περιέχει αναλυτικά:

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου.
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα με αναγεγραμμένους τους κυρίους δρόμους προσπέλασης και το οικοδομικό τετράγωνο - εάν υπάρχει.
 3. Κατόψεις και τομές του προς μίσθωση ακινήτου.

Όλα τα παραπάνω θα είναι σε αντίγραφα από τον φάκελο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και θα φέρουν εμφανή την σφραγίδα της αρμόδιας Πολεοδομίας.

 1. Αντίγραφο συμβολαίου ή αντίγραφο εργολαβικού προσυμφώνου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που μπορεί να αποδείξει τον νόμιμο ιδιοκτήτη του προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του προς μίσθωση ακινήτου και το ΑΦΜ.
 3. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη από τον Δήμο Βέροιας και από την ΔΕΥΑΒ.

Επίσης Ορίζεται εγγύηση ποσού 1.000,00 € για την αποπεράτωση των εργασιών, η οποία θα παραδοθεί στην ΔΕΥΑΒ με εγγυητική επιταγή και θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του ακινήτου με την παράδοση του ακινήτου

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση, στη διεύθυνση Κεντρικής 203, Βέροια. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑ Βέροιας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                   

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΒ

           ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

1. Για την διακήρυξη πατήστε εδώ.