Νοε 17

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022

k1sΟ Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καυσίμων 2022» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (€ 99.127,41) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων Τιμών Λιανικής (Μ.Χ.Τ.) του πετρελαίου κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Β’ ομάδα ειδών) , του πετρελαίου θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) και του υγραερίου κίνησης (lpg) (Δ’ ομάδα ειδών) αντίστοιχα, όπως αυτή πιστοποιείται για το Νομό Ημαθίας από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ή την χαμηλότερη συνολική τιμή για τα προς προμήθεια λιπαντικά (Ε’ ομάδα ειδών), για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, «Προμήθεια καυσίμων 2022». Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό Α/Α  177489  καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Δευτέρα 5/12/2022 και ώρα 23:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική διακήρυξη).Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό  177489   και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.Επίσης η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.deyav.gr   στις 18/11/2022.Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο αρχικής και επαναληπτικής βαρύνουν  και  θα  καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον Προμηθευτή  Τύπο,  σύμφωνα με το άρθρο  46  του  Ν. 3801 / 2009 / Α΄163, που ανακηρύχθηκε ανάδοχος

 Για την ΔΕΥΑ Βέροιας

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.Σ ΔΕΥΑΒ

 

1. Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ

2. Για τη Μελέτη πατήστε εδώ

3. για το έντυπο οικ. προσοφράς ΔΕΥΑΒ πατήστε εδώ

4. Για το ΕΕΕΣ πατήστε εδώ

5. Διευκρινήσεις άρθρου 1.3 διακήρυξης  εδώ.