Απρ 19

Προμήθεια Υλικών ύδρευσης αποχέτευσης

IDRAVLIKAΟ Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας,

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ««Προμήθεια Υλικών ύδρευσης αποχέτευσης» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 430.000,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα χωρίς ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες της ΔΕΥΑB για το έτος 2023. Συγκεκριμένα τα υπό προμήθεια υλικά προορίζονται για την επιδιόρθωση - αποκατάσταση βλαβών, μεταφορά και αντικατάσταση δικτύων και παροχών, επέκταση δικτύων κλπ.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα με την αντίστοιχη εκτιμώμενη αξία και κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

ΟΜΑΔΑ

 

CPV

ΕΚΤΙΜΩΜΝΕΝΗ ΑΞΙΑ

Α

«ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ PVC & PE»

44164310-3

129.711,81

Β

«ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»,

44163230-1

44.381,55

Γ

«ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»,

44470000-5

86.579,24

Δ

«ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ»

38411000-9

3.017,40

Ε

«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ»,

44163230-1

17.920,00

ΣΤ

«ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ»,

14212200-2

86.400,00

Ζ

«ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ»,

44114100-3

46.990,00

Η

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»,

44111000-1

15.000,00

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα – ομάδες της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 191351

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

H Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

20/04/2023

20/04/2023

08/05/2023

23:00

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, και Ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Κάθε προσφορά, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία για το σύνολο ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμωμένης αξίας των Ομάδων που συμμετέχουν με την προσφορά τους ήτοι :

ΟΜΑΔΑ

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ (€)

Α

26600

Β

890

Γ

1732

Δ

65

Ε

360

ΣΤ

1728

Ζ

940

Η

300

ισχύος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στον ελληνικό τοπικό τύπο, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Η δαπάνη των εν λόγω δημοσιεύσεων βαρύνει τον Ανάδοχο.

              Η παρούσα προκήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο διαδικτυακό τόπο ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ (WWW.EPROCUREMENT.GOV.GR), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΥΑ Βέροιας: www.deyav.gr

              Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα χωρίς ΦΠΑ.

Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Για την πλήρη ενημέρωση των διαγωνιζόμενων είναι υποχρεωτική η επιτόπου επίσκεψη στο έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη.

Τόπος εκτέλεσης/παράδοσης: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, από την Τεχνική Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Δημήτριος Δάσκαλος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέργιος Διαμάντης

 

1. Για την Μελέτη πατήστε  εδώ

2. Για την Διακήρυξη πατήστε  εδώ

3. Για το Εντυπο Οικονομικής προσφοράς πατήστε  εδώ

4. Για το ΕΕΕΣ - espd πατήστε  εδώ

5. Προυπολογισμός Μελέτης ΤΕΛΙΚΟ εδώ       NEW