Ιουλ 11

Συντήρηση -Επισκευή και την Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας έτους 2023

autoserrvice2Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) προκηρύσσει

Δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο για την κάθε ομάδα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής , η οποία εκτιμάται βάσει, για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 16/2023 Μελέτης της ΤΔ της ΔΕΥΑΒ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), με αντικείμενο την «Συντήρηση -Επισκευή και την Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας έτους 2023» συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 198297. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 28/07/2023 και ώρα 23:00      Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 31/07/2023 και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί της καθαρής προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (€ 1.800,00), εφ' όσον ο προσφέρων συμμετέχει σε όλες τις ομάδες, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. των Ομάδων που συμμετέχουν. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΒ.

 

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέργιος Διαμάντης

 

1. Για την διακήρυξη πατήστε  εδώ

2. Για το ΕΕΕΣ πατήστε  εδώ

3. Για τη 16/2023 Μελέτη πατήστε  εδώ

4. Για το Παράρτημα ΙΙ πατήστε  εδώ

5. Για το Παράρτημα ΙΙΙ πατήστε  εδώ

6. Για το Παράρτημα ΙV πατήστε  εδώ

7. Για το Παράρτημα V πατήστε  εδώ

8. Για το Παράρτημα VΙ πατήστε  εδώ