Απρ 25

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Βέροιας

k1sΟ Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Βέροιας» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και (€ 175.937,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων Τιμών Λιανικής (Μ.Χ.Τ.) του πετρελαίου κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Β’ ομάδα ειδών) , του πετρελαίου θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) και του υγραερίου κίνησης (lpg) (Δ’ ομάδα ειδών) αντίστοιχα, όπως αυτή πιστοποιείται για το Νομό Ημαθίας από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ή την χαμηλότερη συνολική τιμή για τα προς προμήθεια λιπαντικά (Ε’ ομάδα ειδών), για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.  Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό Α/Α  349510  καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Τρίτη 21/05/2024 και ώρα 23:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική διακήρυξη). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 349510 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διαδρομή: https://www.deyav.gr/enimerosi/prokirykseis-diagonismoi στις 25/04/2024. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο αρχικής και επαναληπτικής βαρύνουν  και  θα  καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον Προμηθευτή  Τύπο,  σύμφωνα με το άρθρο  46  του  Ν. 3801 / 2009 / Α΄163, που ανακηρύχθηκε ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

1. Για τη μελέτη πατήστε εδώ.

2. Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ

3. Για το εντυπο οικ. προσφοράς πατήστε εδώ