Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (68)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης) για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της ΔΕΥΑΒ» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου, Μεταδιθειώδους Νατρίου και Πολυηλεκτρολύτου» για τις ανάγκες…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες: α) του Συστήματος Τηλεελέγχου…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της "Προμήθειας Αναλωσίμων Η/Υ" Εκτυπωτικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της…
Η ΔΕΥΑ Βέροιας προκηρύσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την αντικατάσταση των υφιστάμενων κεντρικών αγωγών από αμιαντοσωλήνες του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας, με αγωγούς από HDPE. Οι αγωγοί που θα αντικατασταθούν βρίσκονται επί των οδών Ανοίξεως, Ανθέων, Ανεμώνης, Γράμμου, Καπ. Ευκλείδη, Φ. Εταιρείας, Εμ. Ζάχου, Ήρας, Καρατάσου, Κονίτσης, Κρήτης, Μακεδονομάχων, Μαλακούση, Π.…
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/16, των υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της σε εταιρία καθαρισμού, σύμφωνα με την συνημμένη περιγραφή των εργασιών σε κάθε χώρο ξεχωριστά και των προδιαγραφών του έργου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με την 28/2018 εγκεκριμένη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των € 14.000,00…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  « ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Η ΔΕΥΑ Βέροιας πρόκειται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με την 112/2018 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης. Η σύμβαση αφορά την ιατρική παρακολούθηση 79 υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 31/2018 μελέτη με θέμα την παροχή υπηρεσίας για την  «Απολύμανση – Απεντόμωση – Μυοκτονία  α) εξωτερικών και εσωτερικών χώρων κτιρίων Βιολογικών καθαρισμών Βέροιας και Ριζωμάτων, β) εξωτερικών χώρων κτιρίων αντλιοστασίων και δεξαμενών της ΔΕΥΑ Βέροιας» παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προσφορές σας έως και την  22/05/2018. Προσφορές που…