Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (68)

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 20/2018 μελέτη με θέμα την παροχή υπηρεσίας για την  «Ασφάλιση οχημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑΒ» παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προσφορές σας έως και την  22/05/2018. Προσφορές που θα προσκομιστούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές 1. Για την 20/2018 Μελέτη πατήστε εδώ.   2. Για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς…
Η Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, μετά την 139/2018 απόφαση του Δ.Σ. της  επαναπροκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ(Δ.Δ)», με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.             Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 166.655,34ΕΥΡΩ. δαπάνη εργασιών   …
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Επισκευή του συστήματος πίεσης του αποφρακτικού μηχανήματος της ΔΕΥΑ Βέροιας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 και της παρούσης, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια ραδιομόντεμ για την αναβάθμιση λειτουργίας του Συστήματος Τηλεμετρίας των…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2018» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού Εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξη ευρώ (€ 64.476,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ διακηρύσσει ότι: εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργων, συντηρήσεων και επεκτάσεων δικτύων» προϋπολογισμού 120.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση…
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ για την «Eπέκταση Ολοκλήρωση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών πόλης Βέροιας και δημοτικών ενοτήτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών του ΕΥΡΩ (467.182,40 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ…
Σας γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη  10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, επί της οδού Κεντρικής 203 και στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις προβλεπόμενες απο το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 επιτροπές για το 2018. Γαι το πλήρες κείμενο της…