Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (68)

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την: «Προμήθεια γάλακτος 2016». Η με αριθ. 18 /2016 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Διεύθυνση της ΔΕΥΑΒ προβλέπει την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για ένα έτος και…
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)…
Η Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου για την : «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού υλικού, και εντύπων της ΔΕΥΑΒ για το 2016»  προϋπολογισμού Τριάντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ # 30.750,00 # με ΦΠΑ, ήτοι αναλυτικά  στο ποσό των…
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 48/2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ με θέμα «Έγκριση ή μη της 7/2016 μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεσης απολύμανσης – απεντόμωσης – μυοκτονίας: α) εξωτερικών και εσωτερικών χώρων κτιρίων Βιολογικών καθαρισμών Βέροιας και Ριζωμάτων β) εξωτερικών χώρων κτιρίων αντλιοστασίων και δεξαμενών της ΔΕΥΑ Βέροιας για τo 2016 και…