Χημείο

 Εργαστήριο Έλεγχου Ποιότητας Νερού και Λυμάτων

ximeio sΤο Εργαστήριο μας
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερών και Λυμάτων της ΔΕΥΑ Βέροιας ιδρύθηκε το 1989 με κύριο σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της, στο χώρο των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα σε ένα χώρο 60 τετραγωνικών.

Ο χώρος είναι διαμορφωμένος σε δύο αυτόνομα εργαστήρια: Νερών, Λυμάτων που διαθέτουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για τις αναλύσεις νερών και λυμάτων ενώ οι προδιαγραφές κατασκευής τους έχουν ακολουθήσει όλα τα σύγχρονα πρότυπα.

 

 

 

 

PA060033 s2. Προσωπικό - Εξοπλισμός

Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από ένα χημικό μηχανικό και ένα χημικό. Σε μόνιμη σχεδόν βάση απασχολεί επίσης στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής άσκησης τελειόφοιτους φοιτητές των ΤΕΙ και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και φοιτητές ΑΕΙ είτε για πρακτική άσκηση είτε για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.

 

Ο εξοπλισμός αναλύσεων περιλαμβάνει
αέριο χρωματογράφο,
σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας,
φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης,
κλιβάνους ξηρής και υγρής αποστείρωσης (αυτόκαυστο),
επωαστικούς κλιβάνους,
κλιβάνους ξήρανσης,
συσκευές διήθησης υπό κενό,
ζυγούς αναλυτικούς και ακριβείας,
μικροσκόπιο με phase contrast και οθόνη,
επωαστικούς κλίβανους BOD και COD,
οξυγονόμετρα,
pH-μετρα,
αγωγιμόμετρα,
φωτόμετρο υπολειμματικού χλωρίου,
θολερόμετρο,
συσκευές παραγωγής απιονισμένου και απεσταγμένου νερού,
πυριαντήριο καθώς και τον
βασικό μικροεξοπλισμό (ψυγεία, καταψύκτες, θερμόμετρα, πλάκες θέρμανσης-ανάδευσης, κλπ).

Ο εξοπλισμός των δειγματοληψιών περιλαμβάνει αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, φορητό ψυγείο μεταφοράς δειγμάτων και φορητά όργανα επιτόπιων μετρήσεων: χλωρίου, οξυγόνου, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, pH.

PA060035 s3. Το Έργο που Εκτελεί

Στις δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνονται:
• Ο έλεγχος του πόσιμου νερού των Βέροιας στο δίκτυο της ΔΕΥΑΒ και τις πηγές υδροληψίας με τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που προβλέπει η νομοθεσία.
• Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας με αναλύσεις σε όλα τα στάδια επεξεργασίας και ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για την εκροή.
• Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού σε σημεία μεγάλου υγειονομικού ενδιαφέροντος (Νοσοκομείο Βέροιας, Κολυμβητήριο) μετά από συμφωνίες με τους φορείς διαχείρισης.
• Συνεργασία με άλλα εργαστήρια: με ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια για την εκτέλεση αναλύσεων που δεν έχουμε τη δυνατότητα τεχνικοοικονομικά να αναπτύξουμε ( λόγω της πολυπλοκότητας τους και του μικρού αριθμού δειγμάτων ετησίως) και για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων
• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

4. Δειγματοληψίες
Το Εργαστήριο διενεργεί με δικά του μέσα (αυτοκίνητο αποκλειστικά για την χρήση αυτή, ψυγεία, φορητές συσκευές) και προσωπικό όλες τις τακτικές και έκτακτες δειγματοληψίες πόσιμου νερού στο δίκτυο, τις πηγές και τις δεξαμενές της ΔΕΥΑΒ, από σημεία μεγάλου υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τηρείται αρχείο δειγματοληψιών και τα δείγματα κωδικοποιούνται πριν την είσοδό τους στο Εργαστήριο.

 

PA060038 sΑναλύσεις
Από την στιγμή που το δείγμα του νερού εισέρχεται στο εργαστήριο παίρνει έναν κωδικό, ώστε ο αναλυτής να μην γνωρίζει την προέλευση του και να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στον χειρισμό του δείγματος.
Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με μεθόδους σύμφωνες με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ανάλυσης του νερού (ISO, " Standard methods for the examination of water and wastewater") και τηρούνται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλύσεων.
Το Εργαστήριο πραγματοποιεί όλες τις μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και το μεγαλύτερο μέρος των χημικών αναλύσεων (φυσικοχημικές παράμετροι, βασικά ανιόντα -κατιόντα, μέταλλα ρουτίνας, οργανικά παραπροϊόντα της χλωρίωσης) - που προβλέπονται από την Νομοθεσία για το πόσιμο νερό ενώ για αναλύσεις βαρέων μετάλλων, παρασιτοκτόνων και πολυαρωματικών υδρογονανθράκων συνεργάζεται με εξωτερικά διαπιστευμένα και πανεπιστημιακά εργαστήρια.
Επίσης πραγματοποιεί όλες τις αναλύσεις που προβλέπονται για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού.
Το 2010 πραγματοποιήσαμε 65 εργαστηριακές αναλύσεις νερού σε ισάριθμα δείγματα πόσιμου νερού του δικτύου και των πηγών υδροληψίας της ΔΕΥΑΒ, 89 αναλύσεις λυμάτων σε ισάριθμα δείγματα από την Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, ενώ αναλύθηκαν ακόμη 50 δείγματα που αφορούν νερά και λύματα από άλλους δήμους.

6. Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος (quality control)
Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος βασίζεται στην αξιολόγηση της ικανότητας του κάθε αναλυτή, στην τακτική ανάλυση υλικών αναφοράς, στην ανάλυση τυφλών αντιδραστηρίων, στην συχνή βαθμονόμηση των μεθόδων, στην διενέργεια διπλών δειγμάτων και στην τήρηση διαγραμμάτων ελέγχου
Το Εργαστήριο της ΔΕΥΑΒ έχει ήδη εντάξει στην πρακτική του την διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2000 για το νερό και τις υπηρεσίες και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001:2004.

Βασικό πακέτο χημικής ανάλυσης πόσιμου νερού
• pH
• Αγωγιμότητα
• Σκληρότητα
• Θολερότητα
• Ανθρακικά (CO3-2)
• Όξινα ανθρακικά (HCO3-1)
• Αλκαλικότητα
• Χλωριόντα (Cl-1)
• Νιτρικά (ΝΟ3-1)
• Νιτρώδη (ΝΟ2-1)
• Αμμωνιακά (ΝΗ4+1)
• Φωσφορικά ολικά (Ρ2Ο5)
• Φθοριόντα (F-1)
• Θειικά (SO4-2)
• Ασβέστιο (Ca)
• Μαγνήσιο (Mg)
• Κάλιο (Κ)
• Νάτριο (Na)
• Χαλκός (Cu)
• Ψευδάργυρος (Zn)
• Μαγγάνιο (Mn)
• Σίδηρος (Fe)
• Χλωριούχα

Βασικό πακέτο μικροβιολογικής ανάλυσης ποσίμου
• Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC
• Enterococci
• Coliforms
• E. Coli