Υδρευση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ο Κανονισμός αυτός εκδίδεται με βάση το άρθρο 23 του Ν.1069/80 και καθορίζει τις σχέσεις της Επιχείρησης [ΔΕΥΑΒ] με τους καταναλωτές , σε θέματα που αφορούν την χορήγηση νερού και παρεπόμενα θέματα που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο

1.1 Η ΔΕΥΑΒ παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές .Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις , ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του .Η ΔΕΥΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη ,ούτε υποχρέωση αποζημίωσης, για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

1.2 Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού ,σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπισθούν στο μέλλον.

1.3 Η ΔΕΥΑΒ έχει το δικαίωμα ,όταν το νερό δεν επαρκεί , να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της.

Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών , η ΔΕΥΑΒ μπορεί να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή νερού ,σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

1.4 Αν , για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού ,σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο , μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας

1.5 Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΒ είναι δυνατόν , συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα ,να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό ,ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης .Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.

1.6 Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς την ΔΕΥΑΒ και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (πάγιου). Κατ΄ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του πάγιου ο υδρολήπτης , η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε με αίτησή του.

1.7 Ο υδρολήπτης, για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του , μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του, η οποία εκδικάζεται από το ΔΣ , χωρίς να ανασταλεί η πληρωμή του λογαριασμού.

1.8 Το προσωπικό της ΔΕΥΑΒ που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών , την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις , μπορεί ανεμπόδιστα να εισέρχεται το υδρευόμενο ακίνητο.

Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτό έργου.

1.9 Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.

Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό , κατά την απόλυτη κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο Φ 63

Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα και όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους και Κοινότητες , οι αγωγοί με διάμετρο μικρότερη των 63 χιλ. συντηρούνται από την ΔΕΥΑΒ , δεν θεωρούνται όμως τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 2ο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

1.- Η χορήγηση άδειας νερού σε οικόπεδα δομημένα, που βρίσκονται εντός σχεδίου ΔΗΜΟΥ ή ΟΙΚΙΣΜΩΝ και σε οικόπεδα αδόμητα αλλά περιφραγμένα, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων ( ιδιοκτητών)

2.- Η χορήγηση άδειας νερού σε αγροτεμάχια δομημένα με οικοδομική άδεια ή με άδεια λειτουργίας επιχείρησης, που βρίσκονται εκτός σχεδίου ΔΗΜΟΥ ή ΟΙΚΙΣΜΩΝ ,εφόσον υπάρχει δίκτυο στο δρόμο σε επαφή με το αγρόκτημα ,γίνεται από την Υπηρεσία ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Όταν το αγρόκτημα είναι σε οποιαδήποτε απόσταση από τον αγωγό διανομής ,τότε ,με έξοδα του ιδιοκτήτη ( κατόπιν μελέτης της ΤΥ ) ,γίνεται η επέκταση του δικτύου και ύστερα δίνεται η άδεια από την Υπηρεσία. Η επέκταση του δικτύου γίνεται μόνο από τη ΔΕΥΑΒ με μελέτη της ΤΥ

3.- Άδεια νερού σε ακίνητα μη δομημένα εκτός σχεδίου πόλης , δεν δίνεται σε καμία περίπτωση , εκτός από εκείνη που το ακίνητο ,είναι περιφραγμένο και έχει άδεια λειτουργίας επιχείρησης και για όσο ισχύει η άδεια λειτουργίας , με την προϋπόθεση να υπάρχει αγωγός διανομής στο δρόμο σε επαφή με το αγρόκτημα. Διαφορετικά , με έξοδα του ιδιοκτήτη , επεκτείνεται αυτός ο αγωγός μέχρι το αγρόκτημα και ύστερα δίδεται η άδεια από την Υπηρεσία .Η επέκταση γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ μετά μελέτη της ΤΥ.

4.- Άδεια νερού σε ειδική περίπτωση (πάρκα , δημοτικές βρύσες κ.λ.π ) δίνεται με απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της Τ.Υ.

5.-Βασική προϋπόθεση χορήγησης νερού αποτελεί η ενυπόγραφη δήλωση αρμόδιου υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής νερού από το δίκτυο ύδρευσης σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του παρόντος άρθρου .

6.-Οταν δίδεται άδεια νερού, υποχρεούται ο καταναλωτής και στην έκδοση αδείας αποχέτευσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων2 και 3

Άρθρο 3ο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ

1.- Για να εκδοθεί άδεια εργοταξιακής παροχής και αφού προηγουμένως καταβληθεί η δαπάνη σύνδεσης όπως ορίζει το άρθρο ( 4 ) του παρόντος Κανονισμού, ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης της οικοδομής οφείλει να προσκομίσει στην ΔΕΥΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)Οικοδομική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία .

β)Σχέδιο του χώρου των υδρομέτρων στο οποίο να προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομέτρων σε σχέση με τους αντίστοιχους υδρευόμενους χώρους του κτίσματος (οικοδομής ).

Το σχέδιο αυτό υπογράφεται από τον κατασκευαστή της οικοδομής και θεωρείται από τον υπεύθυνο επιβλέποντα Μηχανικό.

Σε περίπτωση που η αρίθμηση αυτή αποδειχθεί λαθεμένη και δημιουργήσει ανωμαλίες μεταξύ της ΔΕΥΑΒ και των καταναλωτών της ,τότε ο κατασκευαστής εργολάβος υποχρεώνεται σε αποζημίωση όλων των συνεπειών (διαφορές χρεώσεων ,δαπάνες επέμβασης της ΔΕΥΑΒ κ.λ.π) , το ποσόν της οποίας καθορίζεται από την ΤΥ

Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός , να βρίσκεται κοντά στην είσοδο του κτιρίου , η δε προσπέλαση σ΄ αυτόν να είναι εύκολη.

Απαγορεύεται η οριζόντια ή κάθετη διέλευση από το χώρο των υδρομέτρων οποιωνδήποτε σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων εγκαταστάσεων , μετατοπίζονται με δαπάνες των ιδιοκτητών μέσα σε 30 ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση , μετά το τέλος της οποίας η ΔΕΥΑΒ διακόπτει την υδροληψία για λόγους δημόσιας υγείας ,μέχρι την άρση των αιτιών της διακοπής ,τα δε έξοδα επιβαρύνουν τον εργολάβο ή τους ιδιοκτήτες.

Ο χώρος των υδρομέτρων πρέπει να είναι ανεξάρτητος, χωρίς δυνατότητα προσπέλασης μέσω αυτού σε άλλους χώρους ( με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας)

Τα υδρόμετρα επιβάλλεται να τοποθετούνται σε ύψος 1,20 Μ και ο πίνακας των υδρομέτρων να είναι με Ταυ και όχι κολλητός με διακόπτη εμπρός - πίσω και βαλβίδα αντεπιστροφής στον κεντρικό αγωγό και να τοποθετούνται μέσα σε κυτίο με κλειδί καθ΄ υπόδειξη της Τ.Υ στο ισόγειο ( στην είσοδο).

γ) Ενημερότητα ΔΗΜΟΥ

δ) Χαρτόσημα όπως ορίζεται

ε) Ταυτότητα του ιδιοκτήτη

2.-Υδροδότηση μονοκατοικιών κ.λ.π ανοικτών χώρων (οικοπέδων)

Στην περίπτωση υδροδότησης μονοκατοικίας , που δεν διαθέτει χώρο υδρομέτρων , ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να προσκομίσει μόνο τα δικαιολογητικά της παρ. α ,γ ,δ ,ε

Η υπόδειξη θέσεων τοποθέτησης του υδρομέτρου θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία .

Στην περίπτωση υδροδότησης γηπέδων ή πάρκων ή άλλων ανοιχτών χώρων , ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης ακινήτου, οφείλει να προσκομίσει μόνο Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου , η δε τοποθέτηση του υδρομέτρου θα γίνεται με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒ

3.- Με την χορήγηση καινούργιων αδειών υποχρεούται ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος να έχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στα υδρόμετρα.

4.- Η αίτηση για εργοταξιακή παροχή θα υποβάλλεται στο Γραφείο Πελατείας . Η δε Τεχνική Υπηρεσία θα πραγματοποιεί αυτοψία του χώρου των υδρομέτρων και θα εγκρίνει την αίτηση , εφ΄ όσον το αποτέλεσμα της αυτοψίας κρίνεται θετικό.

5.- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της υδροληψίας που χρησιμοποιήθηκε για ανέγερση κτίσματος στην ικανοποίηση άλλων αναγκών [π.χ μόνιμη υδροληψία διαμερίσματος ή άλλου χώρου]

6.- Ο κατασκευαστής εργολάβος ή ιδιοκτήτης οφείλει , μετά την περάτωση των οικοδομικών εργασιών ,να χρησιμοποιήσει την εργοταξιακή άδεια ως κοινόχρηστη παροχή.

Το ποσό της άδειας εργοταξιακής παροχής καθορίζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΒ και δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που η εργοταξιακή άδεια αφορά μονοκατοικία ,το ποσό της άδειας δεν επιστρέφεται ,αλλά συμψηφίζεται στο ποσό της οριστικής άδειας ή παραμένει , αν χρειαστεί , ως κοινόχρηστη παροχή.

Η άδεια σύνδεσης χορηγείται μόνο στον ιδιοκτήτη.

Άρθρο 4ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

Για να συνδεθεί οριστικά με το δίκτυο διανομής ένα κτίσμα και προτού εκδοθεί η προβλεπόμενη από το προηγούμενο άρθρο άδεια σύνδεσης , προκαταβάλλεται από τον υδρολήπτη δαπάνη σύνδεσης, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ , ως ορίζει το αρθ. 15 του Ν 1069 /80

Άρθρο 5ο

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΩΡΩΝ

(ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ -ΓΡΑΦΕΙΑ κ.λ.π )

1.-Για να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις υδροδότησης των λοιπών υδρευομένων χώρων ενός κτίσματος που έχει περατωθεί ,πρέπει πρώτα ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης να έχει εκπληρώσει όλες τις τεχνικές και οικονομικές υποχρεώσεις στη Δ.Ε.Υ.Α.Β , που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό

2.-Η άδεια υδροληψίας έχει την έννοια ότι ο καταναλωτής αποδέχεται ταυτόχρονα όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού και την υποχρέωση να δεχθεί την πάγια κατανάλωση νερού που καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ

3.-Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι αγωγοί διανομής , η ευχέρεια επιλογής του αγωγού για υδροδότηση του ακινήτου ανήκει στη Δ.Ε.Υ.Α.Β

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Η μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης υδροληψίας γίνεται με ενυπόγραφη δήλωση του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ(ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ)με τους παρακάτω όρους:

1.- Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει απόδειξη εξόφλησης τελών μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης.

2.- Ο ενοικιαστής καταβάλλει εγγύηση που καθορίζεται από το ΔΣ , και η ΔΕΥΑΒ μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης στον ενοικιαστή .

3.- Η εγγύηση επιστρέφεται με αίτηση του ενοικιαστή και εφ ΄όσον δεν έχει χρέη κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης .Το δε υδρόμετρο σφραγίζεται , αφού προηγουμένως ελεγχθούν τα κυβικά κατανάλωσης .

4.- Σε περίπτωση που το υδρόμετρο βρίσκεται μέσα στην οικία ή κατάστημα του καταναλωτή , δεν γίνεται μεταβίβαση από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή.

Άρθρο 7ο

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΝΕΡΟΥ

Το νερό, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επάρκεια του δικτύου , παρέχεται στους καταναλωτές όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου , εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω βλαβών ή αναγκαίων επεμβάσεων στο δίκτυο από τη ΔΕΥΑΒ .Επίσης διακοπές γίνονται για λόγους κυρώσεων που επιβάλλει η Δ.Ε.Υ.Α.Β στους αμελείς ή παραβάτες του Κανονισμού Ύδρευσης καταναλωτές

1.-Διακοπές που δεν έχουν την έννοια των κυρώσεων οφείλονται :

α) σε βλάβες των ιδίων των αγωγών του δικτύου διανομής

β) σε εργασίες συντήρησης των αγωγών του δικτύου διανομής

γ) Μετά αίτηση καταναλωτή

2.-Διακοπές που έχουν την έννοια των κυρώσεων οφείλονται:

α) Στη μη εμπρόθεσμη εξόφληση των λογ/σμών κατανάλωσης νερού από μέρους καταναλωτών

Η διακοπή υδροληψίας στην περίπτωση αυτή θα γίνει ύστερα από την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού , με την διαδικασία της σφράγισης.

Η αφαίρεση των υδρομέτρων από την ΔΕΥΑΒ γίνεται όταν ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού μέσα σε έξι(6) μήνες από τη διακοπή της υδροληψίας .

Αν η διακοπή οφείλεται σε λανθασμένη ενέργεια της Υπηρεσίας, τότε η υδροληψία επαναφέρεται αμέσως χωρίς δαπάνη του καταναλωτή.

β)Στην περίπτωση που ο καταναλωτής προβαίνει σε ανεπίτρεπτες επεμβάσεις στα υδρόμετρα , αφαιρείται το υδρόμετρο.

γ) Στην περίπτωση λαθραίας υδροληψίας , αφαιρείται το υδρόμετρο.

δ) Σε περίπτωση σύνδεσης σωληνώσεων υδροληψίας ξένης προέλευσης με τις σωληνώσεις υδροληψίας της ΔΕΥΑΒ καθώς και τοποθέτησης σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής , αφαιρείται το υδρόμετρο.

ε) Σε περίπτωση παραβίασης και της σφράγισης και της αφαίρεσης του υδρομέτρου , επιβάλλεται πρόστιμο όπως ορίζεται από το ΔΣ

Ο δε καταναλωτής μαζί με την εξόφληση του λογαριασμού ,καταβάλλει και το τέλος της διακοπής και επανασύνδεσης που καθορίζεται από το Δ.Σ

Άρθρο 8ο

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Η ακύρωση άδειας υδροληψίας γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις :

1.- Μετά 60 ημέρες από την αφαίρεση του υδρομέτρου η ΔΕΥΑΒ προβαίνει στην ακύρωση αδείας υδροληψίας , το δε τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης δεν επιστρέφεται

2.- Σε ακατοίκητα ή εγκαταλελειμμένα κτίσματα , μετά από απόφαση του ΔΣ.

3.- Με αίτηση του ιδιοκτήτη σε οποιαδήποτε περίπτωση , εφ΄ όσον δεν οφείλει. Σ΄ αυτήν την περίπτωση δεν επιστρέφονται τα τέλη σύνδεσης.

4.- Για κατεδάφιση οικοδομής .Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια , εφ ΄όσον υπάρχουν οφειλές.

Κατά την ακύρωση της άδειας υδροληψίας και την αφαίρεση του υδρομέτρου αφαιρούνται ταυτόχρονα και τα υλικά σύνδεσης , τα οποία επιστρέφονται στην αποθήκη της ΔΕΥΑΒ Σταματάνε οι χρεώσεις και δεν αποστέλλονται πλέον αποδείξεις λογαριασμών.

Άρθρο 9ο

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

1.- Η έκδοση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνεται για χρονική περίοδο που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ )

2.- Η τιμή του νερού κατά κυβικό μέτρο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ και εγκρίνεται από τις αρμόδιες αρχές.

3.- Κάθε καταναλωτής , υποχρεώνεται στην εξόφληση του λογαριασμού στην ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη.

4.- Οι λογαριασμοί πρέπει να πληρώνονται εμπρόθεσμα για να αποφεύγονται οι συνέπειες που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό (Αρθρο 7 )

5.- Σε Περίπτωση διακοπής της υδροληψίας για λόγους που προβλέπει το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού , η Δ.Ε.Υ.Α.Β δεν αναγνωρίζει δικαίωμα αποζημίωσης στον καταναλωτή για τυχόν ζημίες που παθαίνει από τη διακοπή αυτή.

6.- Η Δ.Ε.Υ.Α.Β δεν αναγνωρίζει υπέρ του καταναλωτή το δικαίωμα να επικαλείται τη μη παραλαβή ή απώλεια του λογαριασμού κατανάλωσης για να ανατρέψει τις τυχόν σε βάρος του συνέπειες.

Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής οφείλει να επιδείξει την στοιχειώδη επιμέλεια στην αναζήτηση του λογαριασμού.

7.- Η εξόφληση των λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Β για κατανάλωση νερού ή εκτέλεση εργασιών δεν αναστέλλεται σε περίπτωση αμφισβήτησης της χρέωσης σαν κανονικής .

Η ορθότητα μπορεί να ελεγχθεί από τα Όργανα της Υπηρεσίας μετά την εξόφληση των λογαριασμών , οπότε επιστρέφεται στον δικαιούχο καταναλωτή , το ποσό που κατέβαλε χωρίς να το οφείλει.

8.- Στην έκδοση λογαριασμών κατανάλωσης νερού θα συμπεριλαμβάνονται και τυχόν οφειλές από βλάβες κ.λ.π

9.- Αν από τον έλεγχο των υδρομέτρων διαπιστωθεί πως το υδρόμετρο δεν λειτουργεί κανονικά , τότε η Υπηρεσία αναμορφώνει τους λογαριασμούς ως εξής :

9.1- Αν στην περίοδο για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός κατανάλωσης δεν λειτουργούσε το υδρόμετρο (σταματημένο ), τότε η χρέωση γίνεται με βάση το μέσο όρο των έξι (6) τελευταίων λογαριασμών , στους οποίους το υδρόμετρο λειτουργούσε κανονικά.

9.2.- Αν στην περίοδο για την οποία πρόκειται να εκδοθεί λογαριασμός κατανάλωσης , λειτουργεί υδρόμετρο για το οποίο ο καταναλωτής έχει αμφιβολίες για την ένδειξή του, η ΔΕΥΑΒ ,κατόπιν αιτήσεώς του , τοποθετεί δεύτερο υδρόμετρο και η χρέωση γίνεται με βάση την καταγραφή του δευτέρου υδρομέτρου , το οποίο καλύπτει την λειτουργία περίπου τριάντα (30) ημερών.

9.3- Αν διαπιστωθεί εσφαλμένη χρέωση από λάθος της Υπηρεσίας ή της μηχανογράφησης , τότε αναμορφώνεται ο λογαριασμός και καταχωρείται σ΄ αυτόν η κανονική κατανάλωση .

Τα δε ποσά που καταβλήθηκαν στη Δ.Ε.Υ.Α.Β αχρεωστήτως ,επιστρέφονται στους δικαιούχους καταναλωτές.

Αρθρο 10ο

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.- Για να συνδεθεί το διαμέρισμα ή γραφείο ή κατάστημα , που πρόκειται να υδροδοτηθεί ,με το δίκτυο διανομής ,ο καταναλωτής ,εκτός από την εκπλήρωση των άρθρων 2 , 3 & 4 αυτού του κανονισμού ,υποχρεώνεται στην καταβολή του τέλους σύνδεσης που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ

2.- Σε περίπτωση διαχωρισμού ή συνένωσης διαμερισμάτων ,ο καταναλωτής δεν υποχρεούται στην καταβολή τέλους σύνδεσης ,εφόσον καθένα από αυτά που διαχωρίζονται ή συνενούνται έχουν ήδη καταβάλει τα τέλη σύνδεσης.

Υποχρεούται όμως να προβεί σε τοποθέτηση υδρομέτρων σε κάθε διαμέρισμα που διαχωρίστηκε

3.- Τέλη σύνδεσης πληρώνονται με απόφαση του Δ.Σ και για υδροδότηση αγροτεμαχίων, οικοπέδων μη δομημένων κ.λ.π. ,καθώς και για την έκδοση της εργοταξιακής παροχής .

4.-Το Δημόσιο , οι Ο.Τ.Α , τα Ν.Π.Δ.Δ και οι Εκκλησίες δεν απαλλάσσονται από τα τέλη σύνδεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

Αρθρο 11ο

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

1.- Τα υδρόμετρα είναι όργανα ,με τα οποία γίνεται η καταμέτρηση του καταναλισκόμενου πόσιμου νερού ,βάσει της οποίας γίνεται η αντίστοιχη χρέωση.

2.- Τα υδρόμετρα τοποθετούνται από τη ΔΕΥΑΒ και είναι ιδιοκτησία της. Η τοποθέτησή τους γίνεται ατελώς όπως παρακάτω :

α) Σε κάθε γραφείο , διαμέρισμα ή κατάστημα ,
β) Σε περίπτωση διαχωρισμού , σε κάθε χώρο ,
γ) Σε περίπτωση συνένωσης , με αίτησή του ο ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρήσει και τα δύο υδρόμετρα ,πληρώνοντας τα δύο πάγια ή να ακυρώνει το ένα υδρόμετρο.

δ) Σε κάθε αγροτεμάχιο , εργοταξιακή παροχή ,οικόπεδο μη δομημένο κ.λ.π
ε) Υδρόμετρα τοποθετούνται και στο Δημόσιο, ΟΤΑ , ΝΠΔΔ , Εκκλησίες κλπ
Η επίβλεψη ,συντήρηση, αντικατάσταση και απομάκρυνση αυτών , είναι έργο της ΔΕΥΑΒ. Το ποσό συντήρησης καθορίζεται από το ΔΣ

Άρθρο 12ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

1.- Η αντικατάσταση γίνεται όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:

α) μακροχρόνια χρήση

Η ΔΕΥΑΒ όταν ,για λόγους τεχνικούς , κρίνει αναγκαίο δικαιούται να αντικαταστήσει τα υδρόμετρα που τοποθετεί η ίδια και χρησιμοποιήθηκαν πέραν των ορίων που καθορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η αντικατάσταση αυτή γίνεται με καινούργια ή επισκευασμένα υδρόμετρα ,από τη ΔΕΥΑΒ και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης

Οταν τα υδρόμετρα είναι τοποθετημένα από τον ιδιοκτήτη , τότε η αντικατάστασή τους γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ , με υδρόμετρα ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΒ

β) Βλάβη του υδρομέτρου , που διαπιστώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία υδρομέτρων

2.- Η μετατόπιση των υδρομέτρων σε καταλληλότερη θέση γίνεται.

Α) Με αίτηση του καταναλωτή και αυτοψία της Επιχείρησης.

Η μετατόπιση γίνεται με δαπάνη του ιδιοκτήτη και είναι δυνατή μόνο εφ΄όσον δεν παρουσιάζονται σοβαρές τεχνικές δυσκολίες .

Β) Από την ίδια την Υπηρεσία , σε περίπτωση άρνησης του ιδοκτήτη, όταν κρίνει ότι η θέση του υδρομέτρου είναι ακατάλληλη , η δε σχετική δαπάνη καταλογίζεται στον καταναλωτή και εισπράττεται με τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού.

Αρθρο 13ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

1.- Ο έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των υδρομέτρων γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από αίτηση του καταναλωτή και εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Υπηρεσία.

2.- Ο έλεγχος που γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, αποβλέπει στην διαπίστωση των αιτιών υψηλής κατανάλωσης ή μη και η χρέωση του ελέγχου γίνεται στον αιτούντα με τρόπο που καθορίζεται από το ΔΣ.

3.- Ο έλεγχος γίνεται με συνεχόμενη τοποθέτηση υδρομέτρων της ΔΕΥΑΒ για διάστημα 30 ημερών περίπου .

Αν ο καταναλωτής , παρ΄όλο που ειδοποιήθηκε για την ημερομηνία του ελέγχου ,δεν παραστεί σ΄αυτόν , η διαδικασία δεν αλλάζει .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ

Άρθρο 14ο

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ (παροχές)

Οι διακλαδώσεις είναι τμήματα σωληνώσεων , με προορισμό να συνδέσουν τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται από τον εργολάβο ή ιδιοκτήτη με τον αγωγό διανομής.

1.- Οι εξωτερικές διακλαδώσεις αρχίζουν από τον κεντρικό αγωγό διανομής και φτάνουν μέχρι τα υδρόμετρα.

Οι διάμετροι των διακλαδώσεων καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒ

2.- Η εξωτερική διακλάδωση από κεντρικό αγωγό διανομής έως τη ρυμοτομική γραμμή κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΒ μετά από αίτηση του καταναλωτή , ο οποίος προκαταβάλει και τη σχετική δαπάνη που καθορίζεται από το ΔΣ , σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1069/80

Η εξωτερική διακλάδωση είναι ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΒ

3.- Σε περίπτωση που , λόγω προσθήκης ορόφων , διαπιστώνεται ανάγκη αντικατάστασης της διακλάδωσης με άλλη μεγαλύτερης διατομής , τότε ο ιδιοκτήτης των προστιθεμένων ορόφων επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη και επί πλέον , υποχρεούται στην κατασκευή χώρων υδρομέτρων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος κανονισμού

4.- Η ΔΕΥΑΒ παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου σε περίπτωση βλάβης της εξωτερικής διακλάδωσης από τον κεντρικό αγωγό έως ρυμοτομική γραμμή με δικά της έξοδα .

α ) Η ΔΕΥΑΒ μπορεί να παρεμβαίνει μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στην διακλάδωση από ρυμοτομική γραμμή έως υδρόμετρα , η δε δαπάνη επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη

β) Απαγορεύεται η παρέμβαση της ΔΕΥΑΒ από τα υδρόμετρα προς την εσωτερική εγκατάσταση .

6.- Τυχόν μετατοπίσεις υφισταμένων διακλαδώσεων που διέρχονται μέσα από οικόπεδα, γίνονται με έξοδα του ιδιοκτήτη κατόπιν υποδείξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας.

7.- Η Πυροσβεστική διακλάδωση εγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία ,βάσει της σχετικής μελέτης του ιδιοκτήτη, η οποία θεωρείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αυτή η διακλάδωση θα είναι ξεχωριστή από τη διακλάδωση νερού και θα φέρει το σχετικό υδρόμετρο.

8.- Όταν υπάρχουν νέες διακλαδώσεις που διέρχονται αναγκαστικά μέσα από οικόπεδα ή αγροτεμάχια , ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πάρει τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικοπέδου ή του αγροτεμαχίου.

Σ΄ αυτήν την περίπτωση η ΔΕΥΑΒ δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης και περιορίζεται στην υπόδειξη του σημείου σύνδεσης στον αγωγό διανομής..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 15ο

ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ- ΒΛΑΒΕΣ

1.- Η επέκταση αγωγών διανομής εντός σχεδίου γίνεται με δαπάνες της Δ.Ε.Υ.Α.Β βάσει του εγκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ,Τεχνικού Προγράμματος .
2.- Η επέκταση αγωγού διανομής εκτός σχεδίου γίνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 και 3.
3.- Μετατόπιση αγωγών διανομής λόγω κατασκευής έργων από άλλους φορείς ,γίνεται ΜΟΝΟ από τη ΔΕΥΑΒ , η δε δαπάνη βαρύνει τον εκάστοτε φορέα.
4.- Τυχόν βλάβες που οφείλονται σε έργα από άλλους φορείς (ΟΤΕ,ΔΕΗ, ΤΟΕΒ κ.λπ)και ιδιώτες αποκαθίστανται ΜΟΝΟ από τη ΔΕΥΑΒ και η δαπάνη επιβαρύνει τους φορείς ή τους ιδιώτες όπως καθορίζεται από το Δ.Σ
5.- Τυχόν μετατοπίσεις αγωγών διανομής από ιδιωτικά οικόπεδα λόγω δόμησης , γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ με έξοδά της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16ο
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1.- Οποιοσδήποτε προξενήσει φθορά στην κινητή ή ακίνητη περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β διώκεται για παράβαση των σχετικών άρθρων του ποινικού κώδικα.
2.- Σε οποιονδήποτε καταναλωτή επιχειρεί λαθραία υδροληψία επιβάλλονται οι από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις ή αυτές που προβλέπονται από το ΔΣ .Εαν δεν πληρώσει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις , τότε ακυρώνεται η άδεια υδροληψίας.

Στην έννοια της λαθραίας υδροληψίας εμπίπτει και η απόληψη νερού με αντίστροφη τοποθέτηση του υδρομέτρου , που έχει σαν συνέπεια την διαγραφή της καταναλωθείσας ποσότητας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ,όταν ο καταναλωτής είναι ενοικιαστής , ειδοποιείται για την παράβαση ο κάτοχος της άδειας (ιδιοκτήτης)

3.- Σε περίπτωση ύπαρξης υποτροπής από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή ,σταματάει η υδροδότηση ,αφαιρείται το υδρόμετρο και ακυρώνεται η άδεια υδροληψίας.

Για την επανασύνδεση της υδροληψίας αυτής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου

10 του Κανονισμού.

4.-Απαγορεύεται στους καταναλωτές :

4.1 Να παραβιάζουν τη σφράγιση των υδρομέτρων.
4.2 Να τοποθετούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά σε φρεάτια υδατοπαροχής.
4.3 -Να χρησιμοποιούν την πυροσβεστική διακλάδωση για ύδρευση.
Η σύνδεσή της με εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση πόσιμου νερού , είναι παράνομη.
4.4- Να συνδέουν τις σωληνώσεις υδροληψίας με σωληνώσεις ξένης προέλευσης προς τη ΔΕΥΑΒ
4.5 -Η πώληση νερού σε τρίτους .Το δικαίωμα αυτό το έχει ΜΟΝΟ η ΔΕΥΑΒ
4.6 -Η σύνδεση νερού να γίνεται από ιδιώτη υδραυλικό.

Σ΄όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις διακόπτεται η υδροληψία και επιβάλλεται πρόστιμο που καθορίζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΒ.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.- Το παλιό καθεστώς των υδρομέτρων που αγοράστηκαν από τους καταναλωτές από το ελεύθερο εμπόριο διατηρείται για όσο χρόνο λειτουργεί κανονικά αυτό και δεν κρίνεται αναγκαία η αντικατάστασή του. Μετά την αντικατάστασή του , το χαλασμένο υδρόμετρο παραδίνεται στον ιδιοκτήτη του.

Αν ο ιδιοκτήτης αδιαφορήσει να το παραλάβει μέσα σε 4 μήνες, η Δ.Ε.Υ.Α.Β μπορεί να το εκποιήσει σαν άχρηστο υλικό προς όφελός της.

Η αντικατάσταση του νέου υδρομέτρου γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β

2.- Δεν μπορεί ο πελάτης να μεταβιβάσει σε τρίτο τα δικαιώματα ύδρευσης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Β

3.- Αυτός ο Κανονισμός καταργεί κάθε άλλη διάταξη προηγούμενου Κανονισμού με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του καθώς και με αποφάσεις ή εγκύκλιες διαταγές που ρυθμίζουν κατά διαφορετικό τρόπο θιγόμενα θέματα.