diakopinerouSΑπό τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: Σήμερα Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 από την ώρα 12:00 έως 18:00, θα γίνει διακοπή νερού, στις περιοχές πάνω από την οδό Πρωτέα, Πλατεία Τσερμενίου, Καλλιθέα, Πλατεία Καπετανίδη, Ακρόπολη, Ηρακλέους, Βίλα Βικέλα μέχρι το Άλσος Παπάγου και τις ενδιάμεσες οδούς και πτώση της πίεσης του δικτύου πάνω από την οδό Πιερίων της Βέροιας, λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για τη συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποκατασταθεί το γρηγορότερο δυνατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ    

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: σήμερα Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 09:00 έως 14:30, στην δεξιά μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της  Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω έκτακτης βλάβης στον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης.  Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

k1sΟ Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καυσίμων 2022» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (€ 99.127,41) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων Τιμών Λιανικής (Μ.Χ.Τ.) του πετρελαίου κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Β’ ομάδα ειδών) , του πετρελαίου θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) και του υγραερίου κίνησης (lpg) (Δ’ ομάδα ειδών) αντίστοιχα, όπως αυτή πιστοποιείται για το Νομό Ημαθίας από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ή την χαμηλότερη συνολική τιμή για τα προς προμήθεια λιπαντικά (Ε’ ομάδα ειδών), για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, «Προμήθεια καυσίμων 2022». Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό Α/Α  177489  καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Δευτέρα 5/12/2022 και ώρα 23:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική διακήρυξη).Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό  177489   και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.Επίσης η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.deyav.gr   στις 18/11/2022.Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο αρχικής και επαναληπτικής βαρύνουν  και  θα  καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον Προμηθευτή  Τύπο,  σύμφωνα με το άρθρο  46  του  Ν. 3801 / 2009 / Α΄163, που ανακηρύχθηκε ανάδοχος

 Για την ΔΕΥΑ Βέροιας

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.Σ ΔΕΥΑΒ

 

1. Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ

2. Για τη Μελέτη πατήστε εδώ

3. για το έντυπο οικ. προσοφράς ΔΕΥΑΒ πατήστε εδώ

4. Για το ΕΕΕΣ πατήστε εδώ

5. Διευκρινήσεις άρθρου 1.3 διακήρυξης  εδώ.

vrisiΑπό τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 09:00 έως 14:30, στην Κοινότητα Κάτω Βέρμιο (Σέλι) του Δήμου Βέροιας, λόγω τελικών συνδέσεων στο νέο δικτύου ύδρευσης και ακύρωση του παλαιού. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση.Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Τμημάτων Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων της ΔΕΥΑΒ και αποθήκευσης υλικών.

Το ακίνητο

 • θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Βέροιας και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 200 μέτρων από τα γραφεία της ΔΕΥΑΒ, Κεντρικής 203.
 • να παραδοθεί στην ΔΕΥΑΒ απόλυτα κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται. Η εσωτερική διαρρύθμιση θα γίνει με έξοδα του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑΒ.
 • να έχει συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 180 τ.μ., εκ των οποίων, χώρους γραφείων τουλάχιστον 40 m2, και 2 τουαλέτες με προθάλαμο.
 • να διαθέτει κατάλληλο χώρο φορτοεκφόρτωσης.
 • Ο εκμισθωτής υποχρεούται να προβεί με δικές του αποκλειστικά δαπάνες και φροντίδα, στην κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού δικτύου φωτισμού και τριφασικής παροχής, τηλεφωνικής γραμμής κλπ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑΒ.
 • Εάν στοιχεία της κατασκευής, όπως π.χ. φωτιστικά σώματα δεν κριθούν ικανοποιητικά για την κάλυψη των αναγκών της προβλεπόμενης χρήσης του ακινήτου, ο εκμισθωτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα συμπληρώσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑΒ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ - 1ος όροφος – Γραφείο Τεχνικού Διευθυντή – Κεντρικής 203 – ΒΕΡΟΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα περιέχει αναλυτικά:

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου.
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα με αναγεγραμμένους τους κυρίους δρόμους προσπέλασης και το οικοδομικό τετράγωνο - εάν υπάρχει.
 3. Κατόψεις και τομές του προς μίσθωση ακινήτου.

Όλα τα παραπάνω θα είναι σε αντίγραφα από τον φάκελο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και θα φέρουν εμφανή την σφραγίδα της αρμόδιας Πολεοδομίας.

 1. Αντίγραφο συμβολαίου ή αντίγραφο εργολαβικού προσυμφώνου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που μπορεί να αποδείξει τον νόμιμο ιδιοκτήτη του προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του προς μίσθωση ακινήτου και το ΑΦΜ.
 3. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη από τον Δήμο Βέροιας και από την ΔΕΥΑΒ.

Επίσης Ορίζεται εγγύηση ποσού 1.000,00 € για την αποπεράτωση των εργασιών, η οποία θα παραδοθεί στην ΔΕΥΑΒ με εγγυητική επιταγή και θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του ακινήτου με την παράδοση του ακινήτου

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση, στη διεύθυνση Κεντρικής 203, Βέροια. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑ Βέροιας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                   

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΒ

           ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

1. Για την διακήρυξη πατήστε εδώ.