00 Νερό SOSΗ Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. της ΠΟΕ ΔΕΥΑ, αποφάσισε ομόφωνα:

Προκηρύσσει τετράωρη πανελλαδική στάση εργασίας στις ΔΕΥΑ για την Πέμπτη 9/03/2023 και από ώρα 11:00π.μ. μέχρι την λήξη του ωραρίου στις 15:00μ.μ.

Απαίτηση μας είναι η άμεση απόσυρση του κατάπτυστου Νομοσχεδίου για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. επειδή:

- Ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί

- Δεν υφίσταται ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής στα νερά γιατί δεν υπάρχει το ανταγωνιστικό πλαίσιο, με άλλα λόγια δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά, την οποία πρέπει να εποπτεύσει, να ελέγξει και να ρυθμίσει για να τηρηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού.

η Κυβέρνηση, σε αντίθεση και με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, επιχειρεί με κάθε τρόπο έμμεσο ή άμεσο να ιδιωτικοποιήσει τα νερά και τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών.

Με εικοσαετή καθυστέρηση επαναφέρει αποτυχημένες μορφές ιδιωτικοποίησης που εφαρμόσθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για ποιο λόγο; ποιους εξυπηρετεί και εφαρμόζει αποτυχημένα μοντέλα, όταν είναι γνωστή η κατάληξη τους. Μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, τεράστια επιβάρυνση των καταναλωτών, επισφαλή ποιότητα νερού και γενικά των υπηρεσιών. Σήμερα το σύνολο των χωρών αυτών επανέφεραν την διαχείριση του νερού στο κράτος ή στους Δήμους.

Καλούμε όλα τα Σωματεία και τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ να συμμετέχουν στην κινητοποίηση, να διοργανώσουν συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας και να ενημερώσουν τους πολίτες για την αντίθεση μας στην ιδιωτικοποίηση των νερών που επιχειρείται μέσω της ΡΑΑΕΥ και των ΣΔΙΤ.

Να απαιτήσουμε όλοι μαζί: Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το Νομοσχέδιο για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

 

Δ.Σ. της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ   - Δ.Σ. των Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΑΥ Βέροιας

 

Οι εργαζόμενοι θα ξεκινήσουν από τα γραφεία της ΔΕΥΑΒ και θα καταλήξουν στην Πλατεία Δημαρχείου (χωρίς να εμποδίσουν την κυκλοφορία).

Καλούνται οι καταναλωτές – δημότες μας, να φροντίσουν ώστε να διεκπεραιώσουν έγκαιρα της συναλλαγές τους με την επιχείρηση την Πέμπτη 9-3-2023.

Από Τμ. Δημ. Σχέσεων ΔΕΥΑΒ

Ο Προϊστάμενος Γ. Μαυρίδης

 

                            

eel seli sΟ Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» (Συστ. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ:   196041).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€1.960.000,00) χωρίς το Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΕΣ

ΠΟΣΑ

Δαπάνη εργασιών

1.510.000,00€

Γ.Ε.+Ο.Ε. (18% επί της Δαπάνης εργασιών)

271.800,00€

ΣΥΝΟΛΟ 1

1.781.800,00€

Απρόβλεπτα (9% επί του ΣΥΝΟΛΟΥ 1)

160.362,00€

ΣΥΝΟΛΟ 2

1.942.162,00€

Αναθεώρηση

17.838,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1.960.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

470.400,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

2.430.400,00€

Η δαπάνη ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη σύμφωνα με την ΠΟΛ 1253/10-12-2014 του Ν. 4281/2014. Το έργο θα εκτελεστεί στην Τ.Κ. Βεργίνας, της Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας, του Δήμου Βέροιας, της ΠΕ Ημαθίας, του Νομού Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ελλάδα.  Η κατασκευή της νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Βεργίνας περιλαμβάνει την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τη θέση σε αποδοτική λειτουργία, τις δοκιμές ολοκλήρωσης και την τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία, η οποία θα επιτρέψει τον πλήρη έλεγχο του οργανικού φορτίου, των θρεπτικών (αζώτου και φωσφόρου) καθώς και του μικροβιολογικού φορτίου των ανεπεξέργαστων λυμάτων. Με τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ., θα εξασφαλιστεί η εναρμόνιση της εκροής με τις ισχύουσες Νομοθετικές διατάξεις (ΑΕΠΟ με ΑΔΑ: ΨΤΤΩΟΡ1Υ-ΖΟ1, ΚΥΑ 5673/400/97-ΦΕΚ192Β/14-3-97, Απόφαση Νομάρχη Ημαθίας ΟΙΚ.41633/84 - ΦΕΚ 291Β/10-5-84). Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και στο ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331078800, αρμόδιος για επικοινωνία, κος Δημήτριος Δάσκαλος Δντης Τεχνικής Διεύθυνσης ΔΕΥΑΒ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών του ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ με 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 16/02/2023 και ώρα 23:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 13/03/2023 και ώρα 23:00

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 16/03/2023 και ώρα 10:00

Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και με βάση τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 504879.

                Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι:

-              στην 1η τάξη και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

-              στη 2η τάξη και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, την τελευταία πενταετία παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικών, 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76 του Ν. 4412/16 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών εταιριών, αυτές για την υπογραφή του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

                Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητική επιστολή Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενη από τη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα, ύψους τριάντα εννιά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€39.200,00) , η οποία θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. και θα παρέχεται όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 13/04/2024 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τρεις (3) εφημερίδες και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

1. Για την διακήρυξη πατήστε  εδώ

2. Γι ατο ΕΕΕΣ πατήστε  εδώ

1 proedros sΥπογράφτηκε εχθές 9 Φεβρουαρίου 2023, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΒ), μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ της επιχείρησης κ. Στέργιου Διαμάντη και του Νόμιμου Εκπρόσωπου της εταιρίας ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ κ. Κωνσταντίνο Κατσιαβριά, η σύμβαση για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 421,20 KW ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ». Η Καθαρή αξία του έργου είναι τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ #400.000,00# ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο αφορά την η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση με το εσωτερικό Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β, θέση σε δοκιμαστική λειτουργία, θέση σε εμπορική και πλήρη λειτουργία ενός διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού, με τη χρήση του μηχανισμού συμψηφισμού ενέργειας συνολικής ονομαστικής ισχύος 421,20 kWp, στις εγκαταστάσεις - περιβάλλοντα χώρο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.). Η εγκατάσταση του εν λόγω Φωτοβολταϊκού Σταθμού εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒ, σύμφωνα την οποία η κατασκευή προβλέπεται σε ιδιόκτητο χώρο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με σκοπό την κάλυψη ιδίων αναγκών με την εγκατάσταση του συστήματος επί σταθερών βάσεων και με εφαρμογή του μηχανισμού ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού σε συνεχή βάση. Ο χώρος όπου έχει σχεδιαστεί η ανάπτυξη του Φωτοβολταϊκού Σταθμού από την Δ.Ε.Υ.Α.Β., έχει ήδη δεσμευτεί για την αξιοποίησή του προς αυτή την χρήση. Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά-εξοπλισμό και υπηρεσίες-εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο, με αυξημένη απόδοση και αξιοπιστία λειτουργίας επί μακρό χρονικό διάστημα. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται και η χορήγηση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των απαραίτητων εγγυήσεων, οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι το έργο θα εκτελεστεί με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα συντήρησης αυτού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τη δυνατότητα εγγύησης καλής λειτουργίας για ελάχιστο διάστημα ενός έτους, μέρος της οποίας θα αποτελεί, α) η εγγύηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος εκφρασμένου σε ποσοστό επί τοις εκατό ≥79%, β) η δυνατότητα επέμβασής του σε περίπτωση δυσλειτουργιών κάθε τμήματος του εξοπλισμού (μερικών στο βαθμό που αυτές εμπεριστατωμένα αλλοιώνουν την απόδοση και λειτουργικότητα του εξοπλισμού, ή ολικών που ισοδυναμούν με παύση λειτουργίας) εντός μέγιστου διαστήματος 48 ωρών από την έγγραφη (έντυπη ή ηλεκτρονική) ενημέρωσή τους και γ) η διενέργεια δύο διαδικασιών τακτικής-προγραμματισμένης συντήρησης, σε εξαμηνιαία βάση, βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου εργασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση και απαρέγκλιτος όρος για την ολοκλήρωση του έργου αποτελεί η επιτυχής παραλαβή του Φωτοβολταϊκού Σταθμού από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών και υπηρεσιών συνοδών έργων, όπως εργασίες διαμόρφωσης χώρου, πρόσβασης καθώς και ασφάλισης εξοπλισμού και προσωπικού κατά την περίοδο κατασκευής έναντι πάσης φύσεως φθοράς, απώλειας, κινδύνου κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών από την κείμενη εργατική νομοθεσία.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

0 mitropoleosΑπό τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα: 15:50 ο Τεχνίτης υδραυλικός που είχε επιφυλακή δέχθηκε κλήση στο τηλέφωνο για βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης στην συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Βικέλα απέναντι από το Δημαρχείο. 16:15 το συνεργείο ήταν στο σημείο της βλάβης. Κάνοντας την πρώτη εκτίμηση διαπιστώνει ότι δεν κόπηκε μια απλή οικιακή παροχή, αλλά το δευτερεύον δίκτυο Φ90 της περιοχής. Η βλάβη χαρακτηρίζεται σημαντική και θα πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα. 16:30 αρχίζει η διαδικασία κλεισίματος των νερών και αδειάσματος του δικτύου σε όλο το Εμπορικό Κέντρο και την γύρω περιοχή της Βέροιας, προκειμένου να αρχίζουν οι σχετικές εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. 23:00 οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και το νερό σταδιακά αποκαθίσταται στους καταναλωτές της περιοχής. Η βλάβη στο δίκτυο προήλθε από τις εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών της Τεχνικής Εταιρείας που τις εκτελεί στην περιοχή. Στο σημείο της βλάβης βρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της επιχείρησης κ. Στέργιος Διαμάντης, ο Γεν Δ/ντής της επιχείρησης κ. Θωμάς Αχτσης και ο Τεχνικός Δ/ντής κ. Δημήτρης Δάσκαλος. Παρά την έκκληση για να μην τηλεφωνούν οι πολίτες, διότι δυσχεραίνουν το έργο των συνεργείων, το τηλέφωνο της επιφυλακής απάντησε σε 2.100 τηλεφωνήματα. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών για την ολιγόωρη αναστάτωση που υπέστησαν χωρίς να ευθύνεται η ίδια και ενημερώνει ότι θα εφαρμόσει τον κανονισμό της επιχείρησης για τη χρέωση της βλάβης.

 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

diakopiΗ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γνωστοποιεί στους καταναλωτές και πελάτες της ότι, την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 από την ώρα 11:30 έως 15:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή νερού, μεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης, Στρατού παλαιές εργατικές κατοικίες, μέχρι τις σιδηροδρομικές γραμμές και τις οδούς που περιλαμβάνονται από αυτές, λόγω βλάβης στο δίκτυο της περιοχής. Θα καταβληθεί προσπάθεια όλες οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί το νερό νωρίτερα. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ