Τηλεέλεγχος

Αίθουσα κεντρικού ελέγχου τηλελεγχου τηλαχειρισμού ΔΕΥΑΒΣύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Διαχείρισης Διαρροών των δικτύων ύδρευσης της πόλης της Βέροιας και των δημοτικών ενοτήτων αυτής

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) είναι υπεύθυνη για την υδροδότηση, την αποχέτευση και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Βέροιας και των γειτονικών κοινοτήτων, συνολικού πληθυσμού 43.000 κατοίκων περίπου. Στην πόλη και στους οικισμούς υπάρχουν εγκατεστημένα περί τα 22.000 υδρόμετρα και ο μέσος όρος του τιμολογούμενου νερού, τα τελευταία χρόνια, είναι περί τα 2.800.000 m3/έτος. Η υδροδότηση της πόλης γίνεται από δύο πηγές. Το νερό των πηγών συγκεντρώνεται βασικά σε δύο κύριες δεξαμενές αποθήκευσης (χωρητικότητας 2x2.800 m3 και 2x1.700 m3) και τέσσερις δεξαμενές αναρύθμισης. Η ΔΕΥΑΒ, έχοντας ως στόχο την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, την ορθολογική διαχείριση αυτών και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τον κάτοικο-καταναλωτή του Δήμου αποφάσισε την υλοποίηση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Διαχείρισης Διαρροών των Δικτύων Ύδρευσης.

Στο πλαίσιο του έργου, η πρώτη φάση του οποίου ξεκίνησε το 1999, η ανάδοχος εταιρία ανέλαβε την εκτέλεση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ακολούθων:

- Υδραυλικού εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης (πηγές, δεξαμενές, αγωγοί) όπως βαλβίδες ελέγχου, ηλεκτροβάνες, μειωτές πίεσης, δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης.
- Οργάνων μέτρησης για τις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης, όπως παροχόμετρα, σταθμήμετρα, πιεσόμετρα, θολόμετρα, μετρητές υπολειμματικού χλωρίου.
- Τοπικών συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας (τοπικοί σταθμοί ελέγχου και μετρήσεων) των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης, εγκατεστημένων στις πηγές και τις δεξαμενές του εξωτερικού υδραγωγείου καθώς επίσης και στο εσωτερικό δίκτυο, αποτελούμενων βασικά από προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), συστήματα ασύρματης επικοινωνίας και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
- Κεντρικού σταθμού ελέγχου και περιφερειακών σταθμών ελέγχου αποτελούμενων από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό την εποπτεία, τον κεντρικό έλεγχο, την αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εκτελούνται εφαρμογές λογισμικού SCADA, ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού, συντήρησης εξοπλισμού, GIS και μαθηματικής προσομοίωσης του δικτύου ύδρευσης.
- Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων για τη συγκέντρωση, αποθήκευση, ανάκτηση, ανάλυση και παρουσίαση χωρικών γεωγραφικών πληροφοριών με τη βοήθεια του οποίου όλο το δίκτυο ύδρευσης (με όλα τα στοιχεία του) αποθηκεύτηκε και αποτυπώθηκε σε γραφική μορφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
- Μαθηματικής Προσομοίωσης του Δικτύου Ύδρευσης. Η ΔΕΥΑΒ σήμερα διαθέτει ανά πάσα στιγμή το μαθηματικό ομοίωμα του δικτύου (μοντέλο), ώστε κάθε φορά που προκύπτει θέμα αλλαγής, επέκτασης ή λειτουργίας του δικτύου σε έκτακτες συνθήκες, να μπορεί να προσομοιώσει τη λειτουργία του και να εξετάσει τα αποτελέσματα, πριν προβεί σε οποιαδήποτε εργασία.
Με το συγκεκριμένο έργο επιτεύχθηκαν τα εξής:

> Μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω ορθολογικού προγραμματισμού της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και βελτίωσης των λειτουργικών παραμέτρων του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
> Μείωση των δαπανών συντήρησης, προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών.
> Συνεχής εποπτεία, άμεση επέμβαση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών,
> Λήψη στατιστικών στοιχείων με στόχο το βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό.
> Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και των παρερχομένων υπηρεσιών γενικότερα.
> Ελαχιστοποίηση των αφανών διαρροών.
> Αποτελεσματικότερος διοικητικός έλεγχος και οργάνωση.

Το 2003 η ΔΕΥΑΒ προχώρησε στην επέκταση του υπάρχοντος συστήματος SCADA με την προσθήκη νέων τοπικών σταθμών ελέγχου των δημοτικών διαμερισμάτων της ευρύτερης περιοχής της Βέροιας (Πρόγραμμα «Καποδίστριας»). Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία που χρίστηκε ανάδοχος αυτής της επέκτασης ανέλαβε στο ήδη εγκατεστημένο σύστημα να προσθέσει 14 νέους τοπικούς σταθμούς, οι οποίοι αποτελούνται από δεξαμενές και αντλιοστάσια στις περιοχές του Κ. Βερμίου, Ράχης, Ασωμάτων, Γεωργιανών, Τριπόταμου, Καστανιάς, Άμμου και Αγ. Βαρβάρας, πετυχαίνοντας κατ' αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και το διαρκή έλεγχο των υδατικών αποθεμάτων προς τους καταναλωτές. Σε τρίτη φάση (2007) ολοκληρώθηκε το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης και ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης (περιλαμβάνοντας περιοχές όπως η Λευκόπετρα, Μ. Σάντα, Ξηρολίβαδο, Κουμαριά, κλπ) καλύπτοντας έτσι σχεδόν όλο το μέρος των δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου Βέροιας.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το καταναλωτικό κοινό και απαντώντας στην πρόκληση του Προγράμματος «Καλλικράτης» η ΔΕΥΑΒ επεκτείνει το υπάρχον Σύστημα στο (πρώην) Δήμο Μακεδονίδος με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας. Επίσης, κάνει ενέργειες ώστε να γίνει η επέκτασή του και στον (πρώην) Δήμο Αποστόλου Παύλου μέσα στο 2012, με απώτερο στόχο να καλυφθεί σύντομα ολόκληρη η περιοχή αρμοδιότητας στα όρια ολόκληρου του καλλικρατικού Δήμου.