Μάι 22

Εκσυγχρονισμός Δικτύου Υδρευσης στον οικ. Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας (3η φάση – ολοκλήρωση)

εργο 1sΟ Δήμος Βέροιας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (3η ΦΑΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με προϋπολογισμό 2.600.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών  και Δανείων. Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/6/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/6/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Η/Μ (δίκτυα υπό πίεση)  και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ  στην ακόλουθη κατηγορία και τάξη:

  • • στις κατηγορίες Υδραυλικών ή Η/Μ (δίκτυα υπό πίεση) έργων και τάξη 3η και άνω. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 52.000,00€. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012) σε ποσοστό ύψους μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyav.gr).

Βέροια 22/05/2019

                                                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΒ

                                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ .Σ.ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

                                                                                                                          ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

 

1. Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ.

2. Για τη συνοπτική περιγραφή πατήστε εδώ.

3. Για το Τεύχος Τεχνικής περιγραφής πατήστε εδώ.

4. Για το Τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών πατήστε εδώ.

5. Για το Τεύχος Προυπολογισμού πατήστε εδώ.

6. Για το Τεύχος Προμετρήσεων πατήστε εδώ.

7. Για το Τεύχος Τιμολογίου πατήστε εδώ.

8. Για τον Πίνακα αντιστοίχησης πατήστε εδώ.

9. Για το Τεύχος Ε.Σ.Υ πατήστε εδώ.

10. Για το Τεύχος Γ.Σ.Υ. πατήστε εδώ.

11. Για το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΔΕΥΑΒ πατήστε εδώ.

12. Για το Τεύχος χρονοδιαγράμματος πατήστε εδώ.

13. Για τον Πίνακα Χρονοδιαγράμματος πατήστε εδώ.

14. Για το Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. πατήστε εδώ

15. Για τοΦ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. 2 πατήστε εδώ

16. Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ