picΗ Δ.Ε.Υ.Α Βέροιας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Δ.Δ)» με προϋπολογισμό 350.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

              α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ

·         δαπάνη εργασιών   :      255.751,50 ΕΥΡΩ

·         ΓΕ και ΟΕ (18%)   :        46.035,27 ΕΥΡΩ

·         Απρόβλεπτα (15%) :       45.268,02 ΕΥΡΩ

  • Πρόβλεψη Αναθεώρησης:   2.945,21 ΕΥΡΩ

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/0/2022 και ώρα 23:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/03/2022 και ώρα 10:00

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής - Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη κατά την τελευταία πενταετία.

-    Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76 παρ. 1γ του Ν.4412/2016 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

-    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

-    Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.000,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012) σε ποσοστό ύψους μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός 187443), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

                                                                                       Βέροια 08/03/2022

                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΒ

                                                                                                          ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

1. Για την διακήρυξη πατήστε  εδώ

2. Για την Τεχ. περιγραφή πατήστε  εδώ

3. Για τις Τεχ. προδιαγραφές πατήστε  εδώ

4. Για το Τιμολόγιο Μελέτης πατήστε  εδώ

5. Για τον προυπολογισμό πατήστε  εδώ

6. Για το ΕΣΥ πατήστε  εδώ

7. Για την ΣΑΥ πατήστε  εδώ

8. Για το ΦΑΥ πατήστε  εδώ

9. Για το Εντυπο οικ. προσφοράς πατήστε  εδώ

10. Για το ΕΕΕΣ πατήστε  εδώ

diaknerou sΑπό τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: σήμερα Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 13:00 έως 17:00, στην δεξιά μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης. Οι ώρες αποκατάστασης επελέγησαν για να μην αναστατωθεί η μαθητική κοινότητα της περιοχής. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

vrisiΑπό τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 από την ώρα 10:00 έως 13:00, θα γίνει διακοπή νερού, στην περιοχή Καλλιθέας, μεταξύ των οδών Πυθίας, Ιουστινιανού, Αυξεντίου, Κυρήνειας, Μάρκου Μπότσαρη (προς το τέλος της οδού) της Βέροιας, λόγω αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για τη συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποκατασταθεί το γρηγορότερο δυνατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ    

diakopiΑπό τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 13:00 έως 16:00, στην δεξιά μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.

 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

edeya logo big 2Το Δ.Σ. της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που συνεδρίασε τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 με τηλεδιάσκεψη, εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγωνία του για τις υπέρογκες αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα που επιβαρύνουν τις Δ.Ε.Υ.Α. με πρόσθετο κόστος το οποίο υπερβαίνει το 80% περίπου, και εκτινάσσει το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. στο 40% περίπου στο σύνολο του λειτουργικού τους κόστους. Από στοιχεία 50 Δ.Ε.Υ.Α. για τους μήνες Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο στη Χαμηλή Τάση, για ηλεκτρική ενέργεια που κόστισε 13 εκατ. οι Δ.Ε.Υ.Α. καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 8 εκατ. , ενώ για τους μήνες Νοέμβριο μέχρι Δεκέμβριο στην Μέση Τάση, για ηλεκτρική ενέργεια που κόστισε 1,7 εκατ. οι Δ.Ε.Υ.Α. καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 4 εκατ. . Το ενεργειακό αυτό κόστος δεν είναι πλέον διαχειρίσιμο από καμία Δ.Ε.Υ.Α. και δεν μπορεί να συμπιεσθεί με κανένα τρόπο διότι οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, αφαλατώσεις) είναι ενεργοβόρες, ενώ ο ενεργειακός τους σχεδιασμός για την ‘’πράσινη μετάβαση’’ απαιτεί χρόνο, ‘’χώρο’’ σ’ ένα δίκτυο που όμως είναι κορεσμένο, και χρηματοδότηση που δεν έχει ακόμα διασφαλισθεί από την Πολιτεία. Οι υπερβολικές αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος που έρχονται να προστεθούν στις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος το 2019, απειλούν πλέον ευθέως τη βιωσιμότητα των Δ.Ε.Υ.Α. και οδηγούν σε κατάρρευση κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις που ανήκουν και υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες, παρέχοντας υγιεινό και ασφαλές νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης στον μισό πληθυσμό της χώρας μας. Αν συμβεί αυτό, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, οι συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία θα είναι καταστροφικές. Αλλά, οι συνέπειες θα είναι και αναπτυξιακές για τη χώρα, αφού στις Δ.Ε.Υ.Α. κατευθύνονται σημαντικοί πόροι από τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Ταμεία (ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) που θα μείνουν αναπορρόφητοι και αναξιοποίητοι, αφού η εμπειρία και η τεχνογνωσία των Δ.Ε.Υ.Α. είναι δυσαναπλήρωτες. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. από τον Σεπτέμβριο του 2021 ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων (Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για τους σοβαρούς κινδύνους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους των Δ.Ε.Υ.Α. και ανέδειξε τεκμηριωμένα το θέμα, ενώ επεξεργάσθηκε δίκαιες και ορθολογικές λύσεις οι οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στην Αθήνα, στις 12 Νοεμβρίου 2021 παρόντος του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα. Ειδικότερα, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζήτησε για να αντιμετωπισθεί από τις Δ.Ε.Υ.Α. η αύξηση της τιμής του ρεύματος, να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ. Ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμιά εξέλιξη και καμιά απάντηση από τα συναρμόδια Υπουργεία, ενώ με έκπληξη η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. διαπίστωσε ότι απουσιάζει από τον θεσμικό διάλογο για το ενεργειακό κόστος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού δεν συμμετέχει στην Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτόν με την συμμετοχή εκπροσώπων ΚΕΔΕ – Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, παρότι η Ένωση πρώτη ανέδειξε την σοβαρότητα του θέματος και προειδοποίησε για τις επιπτώσεις του στις τοπικές κοινωνίες. Παρ’ όλα αυτά, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α., κι ενώ οι Δ.Ε.Υ.Α. – μέλη της εξετάζουν σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των λογαριασμών ρεύματος, επιμένει στον θεσμικό διάλογο, εξαντλώντας όλα τα μέσα για την ικανοποίηση των αιτημάτων της. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. ως κοινωφελείς επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να μετακυλίσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους στους καταναλωτές τους στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητάς τους, διότι από την ίδρυση τους μέχρι σήμερα υπηρετούν αδιάλειπτα την κοινή ωφέλεια και αντιλαμβάνονται ότι οι πολίτες σήμερα αντιμετωπίζουν κύμα ανατιμήσεων και ακρίβειας. Αλλά και διότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και οι ενδεχόμενες αυξήσεις της τιμής του θα περιορίσουν την πρόσβαση των πολιτών, και ιδίως των ευάλωτων πολιτών σ’ αυτό. Αυτός, ήταν εξάλλου και ο λόγος που η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζητά από το 2020 μείωση του Φ.Π.Α. στο νερό από 13% στο 6% ώστε να ελαφρυνθούν οι καταναλωτές. Τέλος, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει και προειδοποιεί ότι εφόσον οι θεσμικές της προσπάθειες δεν τελεσφορήσουν σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα κλιμακώσει τις ενέργειες της με την συμμετοχή, την στήριξη και την υποστήριξη των Δ.Ε.Υ.Α. – μελών της με άμεσο και προφανή στόχο να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους προς όφελος του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και των πολιτών της χώρας μας.