Ιουλ 16

Προμήθεια Καυσίμων 2021

k1sΟ Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καυσίμων 2021» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 74.400,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων Τιμών Λιανικής (Μ.Χ.Τ.) του πετρελαίου κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Β’ ομάδα ειδών) , του πετρελαίου θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) και του υγραερίου κίνησης (lpg) (Δ’ ομάδα ειδών) αντίστοιχα, όπως αυτή πιστοποιείται για το Νομό Ημαθίας από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ή την χαμηλότερη συνολική τιμή για τα προς προμήθεια λιπαντικά (Ε’ ομάδα ειδών), για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, «Προμήθεια καυσίμων 2021».  Οι προσφορές, θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΒ για την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην οδό Κεντρικής 203 στη Βέροια, την 28/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την παραπάνω μέρα και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, και σύμφωνα με την από 11-3-20 ΠΝΠ άρθρο 10 παρ.1 ( μέτρα προστασίας λόγω κορονοϊού). Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (URL) : www.deyav.gr

                                                                      Για την ΔΕΥΑ Βέροιας                                         

                           Ο πρόεδρος Δ.Σ.

                             ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

1 Για την Μελέτη πατήστε  εδώ

2. Για την Διακήρυξη πατήστε  εδώ

3. Για το ΤΕΥΔ πατήστε  εδώ

4. Το Εντυπο Οικ. προσφοράς πατήστε  εδώ