Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (68)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση, σύμφωνα με την 161/2019 απόφαση του ΔΣ της και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, των υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της με απευθείας ανάθεση με παραχώρηση κατ' αποκλειστικότητα του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν. 2716/1999. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με την 43/2019 εγκεκριμένη μελέτη ανέρχεται…
Η ΔΕΥΑ Βέροιας πρόκειται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με την 160/2019 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης. Η σύμβαση αφορά την ιατρική παρακολούθηση 73 υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου, μαθητές ΤΕΙ, ΑΕΙ και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ στο…
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203), προκηρύσσει Συνοπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια : «Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 30.000,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. 24%. Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με…
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), με αντικείμενο την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 40.000,00) χωρίς…
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) προκηρύσσει Πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Θραυστών Αδρανών υλικών» συνολικού προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (57.900,00 €) χωρίς…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καυσίμων 2019» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (€ 74.154,49) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα…
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 41/2019 μελέτη με θέμα την παροχή υπηρεσίας για την  «Ασφάλιση οχημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑΒ» παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προσφορές σας έως και την  20/05/2019. Προσφορές που θα προσκομιστούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για την μελέτη πατήστε  εδώ Για το έντυπο οικ. προσφοράς πατήστε  εδώ Για την…
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ  διακηρύσσει ότι: εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργων, συντηρήσεων και επεκτάσεων δικτύων» προϋπολογισμού 200.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας…