Νοε 16

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ

analosimaΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της "Προμήθειας Αναλωσίμων Η/Υ" Εκτυπωτικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Βέροιας (CPV: 30125110-5) σύμφωνα με την αριθμ. 285/10-11-2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ (ΑΔΑ Ω9ΜΙΟΛΠ9-ΣΔ3 και ΑΔΑΜ 20REQ007649021)Απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης και όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 63/2020 μελέτη της Τεχνικής Δ/νσης, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας , Οδός: Κεντρικής 203 – 2ος Όροφος  , Ταχ.Κωδ.: 59132 , Τηλ.: 2331078814, Telefax: 2331025172 ,  E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: www.deyav.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.deyav.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης & πληροφορίες για το διαγωνισμό από το Τμήμα Προμηθειών (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κεντρικής 203 Βέροια – 2ος Όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Βέροιας επί της οδού Κεντρικής 203, στις 30/11/2020 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 30/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία της επιχείρησης έως τις 10:30 της Δευτέρας 30/11/2020.

Προσφορές  που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα πρέπει να περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (URL) : www.deyav.gr

Βέροια 10/11/2020

Για την ΔΕΥΑ Βέροιας

 

Ο    Πρόεδρος Δ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

 

1. Για την Διακήρυξη πατήστε  εδώ.

2.  Για την Μελέτη πατήστε  εδώΝΕΑ Επικαιροποιημένη

3.  Για το Εντυπο Οικονομικής προσφοράς πατήστε  εδώ.

4.  Για το ΤΕΥΔ πατήστε  εδώ.