Φεβ 04

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

apoxeteysh 300x300Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ» με προϋπολογισμό 4.970.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)    με    CPV:45232400-6 (Έργα κατασκευής αποχετεύσεων).

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδ. 1012900). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τη ΣΑΕ 275/1 και τον ενάριθμο κωδικό έργου: 2020ΣΕ27510064. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με βάση την αρ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5250/22-06-2020 Απόφαση ένταξης της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5048579.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ   Δ.Ε.Υ.Α.Β.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

Για την Δικαήρυξη πατήστε  εδώ.

Για το ΤΕΥΔ πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών πατήστε  εδώ

Για το Χρονοδιάγραμμα πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος ΕΣΥ πατήστε  εδώ

Για το Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΔΕΥΑΒ πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος Προμετρήσεων πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος Προυπολογισμού πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος Τιμολογίου πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος ΦΑΥ - ΣΑΥ πατήστε εδώ  

Για τα σχέδια

ΔΑ+Μ-1.2+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΠΑΛΑΤΙΣΤΙΩΝ  εδώ
ΔΑ+Μ-1.3+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΠΑΛΑΤΙΣΤΙΩΝ  εδώ
ΔΑ+Μ-1.4+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΠΑΛΑΤΙΣΤΙΩΝ  εδώ
ΔΑ+Μ-2.1+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-2.2+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-2.4+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-2.5+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-2.6+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-3.1+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΑΓΩΓΩΝ+ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-3.2+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΑΓΩΓΩΝ+ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  εδώ
ΔΑ+ΟΡ-1+ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ  εδώ
ΔΑ+ΟΡ-2+ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+ΟΡ-3+ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ+ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ+ΑΓΩΓΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑ-+ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ  εδώ
ΔΑ+ΟΡ-4+ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ+ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ+ΑΓΩΓΟΥ+ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  εδώ
ΔΑ+ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ+ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ+(ΕΕΛ)  εδώ
ΔΑ+Υ-1+ΤΥΠΙΚΕΣ+ΔΙΑΤΟΜΕΣ+ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ  εδώ
ΔΑ+Υ-2+ΤΥΠΙΚΟ+ΦΡΕΑΤΙΟ+ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ  εδώ
ΔΑ+Υ-3+ΤΥΠΙΚΟ+ΦΡΕΑΤΙΟ+ΔΙΘΑΛΑΜΟΥ+ΕΚΚΕΝΩΤΗ  εδώ
ΔΑ+Υ-4+ΤΥΠΙΚΗ+ΔΙΑΤΑΞΗ+ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ+ΣΥΝΔΕΣΗΣ  εδώ
ΔΑ+Υ-5+ΤΥΠΙΚΟ+ΦΡΕΑΤΙΟ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  εδώ
ΔΑ+Υ-6+ΤΥΠΙΚΟ+ΣΧΕΔΙΟ+ΣΩΜΑΤΩΝ+ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ  εδώ
ΔΑ+Υ-7.1+ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ+ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ+ΤΥΠΟΥ+Α  εδώ
ΔΑ+Υ-8.1+ΤΥΠΙΚΟ+ΣΧΕΔΙΟ+ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ+ΤΥΠΟΥ+A+ΚΑΤΟΨΕΙΣ+-+ΤΟΜΕΣ  εδώ
ΔΑ+Υ-8.2+ΤΥΠΙΚΟ+ΣΧΕΔΙΟ+ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ+ΤΥΠΟΥ+A+ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ+ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  εδώ
ΔΑ+Υ-9.1+ΤΥΠΙΚΟ+ΣΧΕΔΙΟ+ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ+ΤΥΠΟΥ+B+ΚΑΤΟΨΕΙΣ+-+ΤΟΜΕΣ εδώ
ΔΑ+Υ-9.3+ΤΥΠΙΚΟ+ΣΧΕΔΙΟ+ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ+ΤΥΠΟΥ+B+ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ+ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εδώ
ΔΑ-Y-5 ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ εδώ
ΔΑ-Y-7.2 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  εδώ
Μ-1.1+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΠΑΛΑΤΙΣΤΙΩΝ  εδώ