1s

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας ΔΕΥΑΒ γίνεται γνωστό ότι μετά από βλάβη στο μηχανολογικό εξοπλισμό του δικτύου ύδρευσης (στη μία από τις δύο αντλίες) της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Μαρίνα του Δήμου Βέροιας, αναμένονται προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της Κοινότητας.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν την υπερκατανάλωση προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών, αφού η κοινότητα θα εξυπηρετείται μόνο από τη δεύτερη αντλία νερού. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση.

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγοήμερη αναστάτωση που θα υποστούν.  

  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ για την «Eπέκταση Ολοκλήρωση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών πόλης Βέροιας και δημοτικών ενοτήτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών του ΕΥΡΩ (467.182,40 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/3/2018 και ώρα 15:00 .

Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως ανω συστήματος, στις 8/3/2018,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 53225

              Ο Πρόεδρος  Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.

                ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 1. Διακήρυξη - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πατήστε  εδώ.
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) πατήστε εδώ.
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI -Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών πατήστε εδώ.
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- Σχέδιο Σύμβασης πατήστε εδώ.
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ.
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων πατήστε εδώ.
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Τεχνική Περιγραφή πατήστε  εδώ.
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε  εδώ.
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Προϋπολογισμός πατήστε εδώ.
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε  εδώ.
 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Πίνακας Τεχνικής Συμμόρφωσης πατήστε εδώ.
 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ – Πίνακες Απαιτούμενου Εξοπλισμού πατήστε εδώ.
 13. Οδηγίες ΕΕΕΣ πατήστε εδώ.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τα συναρμόδια Υπουργεία στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4483/2017, ενημερώνουμε τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Βέροιας, ότι ενεργοποιήθηκε η Παράταση Ρύθμισης Οφειλών και μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης και να τις εξοφλήσουν μέχρι και σε 40 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία της παράτασης για την υπαγωγή στην ρύθμιση αυτή είναι η  28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη.

Οι πελάτες-καταναλωτές μας θα μπορούν να ενημερώνονται στο Τηλ. 2331078824

Βέροια 12 Ιανουαρίου 2018

Ο Γενικός Δ/ντής

Θωμάς Αχτσής 

1. Ισολογισμός χρήσης έτους 2014

2.  Ισολογισμός χρήσης έτους 2015

3. Ισολογισμός χρήσης έτους 2016

4. Ισολογισμός χρήσης έτους 2017

5.  Ισολογισμός χρήσης έτους 2018

6.  Ισολογισμός χρήσης έτους 2019

7.  Ισολογισμός χρήσης έτους 2020

8.  Ισολογισμός χρήσης έτους 2021

9.  Ισολογισμός χρήσης έτους 2022

 

Πραγματοποιούνται όλες οι μικροβιολογικές και οι φυσικοχημικές αναλύσεις νερών από όλα τα προβλεπόμενα σημεία υδροληψίας του Δήμου  Βέροιας καθώς και αναλύσεις για βαρέα μέταλλα, παρασιτοκτόνα και πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες κατά την κείμενη νομοθεσία.

Όλες οι αναλύσεις γίνονται τόσο σε διαπιστευμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου νερού όσο και στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου νερού της επιχείρησής μας πραγματοποιούνται δε με μεθόδους σύμφωνες με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ανάλυσης του νερού (ISO, " Standard methods for the examination of water and wastewater") και τηρούνται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλύσεων. 

                                       Ι.Ε. ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ

                                              ΧΗΜΙΚΟΣ

                                    ΠΡ. ΤΜ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για την κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύσεων Α εξαμήνου 2017 πατήστεεδώ..